Начелни правни ставови – ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)

/Начелни правни ставови - ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)

4. Општа седница, 16.04.2014. године – 18. став (члан 106. став 1. тачка 5) ЗЈН/2012)

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у [...]

4. Општа седница, 16.04.2014. године – 17. став (члан 106. став 1. тачка 5) ЗЈН/2012)

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац [...]

3. Општа седница, 14.04.2014. године – 16. став (члан 86. став 9. ЗЈН/2012)

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде [...]

3. Општа седница, 14.04.2014. године – 15. став (члан 76. ЗЈН/2012)

Као додатни услови у смислу члана 76. Закона о јавним набавкама могу се одредити само услови који се односе на понуђача, односно услови којима се одређује потребан ниво компетентности и успешности понуђача да узмe учешће у поступку предметне јавне набавке, и као такви не могу бити одређени као елементи критеријума у смислу члана 84. став [...]

3. Општа седница, 14.04.2014. године – 14. став (члан 35. став 1. тачка 1) ЗЈН/2012)

Законски основ за спровођење преговарачког поступка применом члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама постоји само уколико је у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу наручилац на потпун начин испитао садржину достављених понуда и утврдио све разлоге њихове евентуалне неприхватљивости у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о [...]

3. Општа седница, 14.04.2014. године – 13. став (члан 20. ЗЈН/2012)

Комуникација путем електронске поште или факсoм из члана 20. Закона о јавним набавкама, може да се користи у поступку јавне набавке, односно у поступку заштите права, уколико је такав начин комуникације изабран од стране наручиоца навођењем адресе електронске поште или броја факса у позиву за подношење понуда или пријава или у конкурсној документацији, односно од [...]

3. Општа седница, 14.04.2014. године – 12. став (члан 17. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације)

У случају када је конкурсном документацијом одређена обавеза понуђача да доставе банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини која је изражена у проценту од вредности уговора на основу члана 17. став 1. Правилника о обавезним елеметнима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, под вредношћу уговора сматра се укупна цена [...]

3. Општа седница, 14.04.2014. године – 11. став (члан 3. став 1. тачка 34) ЗЈН/2012)

„Cassa sconto- као попуст на понуђену цену у случају плаћања у роковима краћим од уговореног, не може се у конкурсној документацији предвидети као елемент критеријума економски најповољније понуде, јер исти по својој природи представља попуст на понуђену цену који није дозвољен одредбом члана 3. став 1. тачка 34. Закона о јавним набавкама. Образложење: Чланом 3. [...]

8. Општа седница, 27.12.2013. године – 10. став (члан 153. ЗЈН/2012)

Уколико наручилац, применом члана 153. став 1. тачка 1) Зaкона о јавним набавкама, решењем усвоји поднети захтев за заштиту права, поступак заштите права се не може наставити пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. Међутим, подносилац тог захтева има право да поднесе нови захтев за заштиту права којим ће оспорити радње у [...]

8. Општа седница, 27.12.2013. године – 9. став (члан 85. ЗЈН/2012)

Као елементе критеријума економски најповољнија понуда из члана 85. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац може да користи само оне елементе који се односе на извршење конкретног уговора о јавној набавци. Дакле, као елементи критеријума не могу се користити они елементи који се односе на реализацију неких других, раније закључених уговора које је извршавао [...]