Захтев за заштиту права

/Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права2024-01-30T12:26:55+00:00

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА представља, у складу са чланом 204. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, 92/2023; у даљем тексту ЗЈН), поднесак који се  може поднети у току целог поступка јавне набавке, осим ако није другачије одређено ЗЈН, а најкасније у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке у складу са овим законом.

Захтев за заштиту права се подноси електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема.

Захтев за заштиту права може да поднесе ради остваривања свог права на правну заштиту привредни субјект, кандидат, односно понуђач, који је имао или има интерес за доделу одређеног уговора, односно оквирног споразума и који указује да је због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане штета услед доделе уговора, односно оквирног споразума противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права могу да поднесу у јавном интересу:

 • Канцеларија за јавне набавке
 • Државна ревизорска институција
 • надлежно правобранилаштво

када у вршењу својих овлашћења сазнају за неправилности у поступцима јавних набавки.

Одредбом члана 204. став 4. ЗЈН забрањено је подношење захтева за заштиту права ради остварења неког другог циља, а не оног због ког је то право признато, док је ставом 5. прописано да се захтевом за заштиту права не може оспоравати одређивање врсте поступка, садржина јавног позива и конкурсна документација, ако су предмет оспоравања евентуални недостаци и неправилности на које није претходно указано наручиоцу на начин предвиђен чланом 97. ЗЈН.

Рокови за подношење захтева за заштиту права прописани су чланом 214. ЗЈН према врсти конкретног поступка јавне набавке и према фази поступка јавне набавке у којој су предузете радње наручиоца које оспорава подносилац захтева, док су чланом 215. ЗЈН прописани рокови у вези са оспоравањем законитости доделе уговора које је наручилац доделио применом одредби члана 11. до 21. ЗЈН.

У складу са чланом 216. ЗЈН подношење захтева за заштиту права задржава даље поступање наручиоца у поступку јавне набавке до окончања поступка заштите права, осим у случају преговарачког поступка из члана 61. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Дозвољеност радњи које након поднетог захтева за заштиту права предузима наручилац условљена је доношењем одлуке Републичке комисије у складу са чланом  216. став 2. ЗЈН.

САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:

Захтев за заштиту права садржи:

 • назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 • назив и адресу наручиоца;
 • податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 • чињенице и доказе о повредама прописа из члана 204. став 1. овог закона;
 • потпис подносиоца.

Уз захтев за заштиту права подносилац захтева наручиоцу доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права, уколико радње у поступку заштите права предузима преко пуномоћника.

Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.

Подносилац захтева је дужан да наручиоцу уз поднети захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе из члана 225. ЗЈН, а који представља сваки документ из кога може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права.

ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА

Поступак заштите права је у складу са одредбом члана 204. став 1. ЗЈН, поступак правне заштите поводом поступка јавне набавке у складу са овим законом, поступaк за доделу уговора у складу са законом којим се уређују јавно-приватна партнерства и концесије, као и у другим случајевима у складу са законом, који чине:

1) претходни поступак, који спроводи наручилац и

2) поступак пред Републичком комисијом.

Одредбама чланова 205. до 210. ЗЈН прописана су начела поступка заштите права, која се сходно примењују и у другим поступцима из надлежности Републичке комисије и то:

– начело законитости

– начело ефикасности

– начело приступачности

– начело контрадикторности

– начело писмености

 ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК КОЈИ СПРОВОДИ НАРУЧИЛАЦ

По пријему захтева за заштиту права, обавеза је наручиоца у складу са чланом  218. ЗЈН да копију захтева без одлагања достави изабраном понуђачу, који може да достави своје мишљење у вези са поднетим захтевом тако да исто буде примљено код наручиоца најкасније у року од два радна дана од дана када је изабрани понуђач примио копију захтева.

Наручилац по пријему захтева за заштиту права утврђује испуњеност процесних претпоставки за одлучивање о основаности захтева за заштиту права, тако што утврђује:

 • да ли је уз захтев за заштиту права достављен доказ да је уплаћена такса у складу са чланом 225. ЗЈН, из кога може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права
 • да ли је захтев за заштиту права поднет у року,
 • да ли подносилац захтева има активну легитимацију.
 • да ли захтев за заштиту права има садржину из члана 217. став 1. ЗЈН,

Наручилац ће решењем одбацити захтев за заштиту права, без претходног позивања подносиоца захтева да исти допуни, ако уз поднети захтев за заштиту права није достављен доказ да је уплаћена такса из члана 225. ЗЈН (из кога се може утврдити да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права), уколико подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству, у захтеву за заштиту права не именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем, као и ако у садржини поднетог захтева за заштиту права који је у име подносиоца захтева поднео пуномоћник из реда адвоката постоје недостаци који онемогућавају даље поступање.

Такође, уколико је захтев за заштиту права поднет неблаговремено или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац доноси решење којим одбацује захтев за заштиту права.

Уколико захтев нема садржину из члана 217. став 1. ЗЈН, тако да је услед тог недостатка онемогућено даље поступање, наручилац ће без одлагања да позове подносиоца захтева да исти допуни у року од три радна дана уз указивање на то како је подносилац захтева дужан да поступи како би отклонио утврђене недостатке  и да га упозори на последице пропуштања.

Ако подносилац захтева не поступи у остављеном року или захтев не допуни у складу са позивом наручиоца, наручилац доноси решење којим одбацује захтев за заштиту права.

Против решења наручиоца којим се одбацује захтев за заштиту права подносилац захтева може да изјави жалбу Републичкој комисији, у року од три дана од дана пријема решења наручиоца.

Жалба против решења наручиоца о одбацивању захтева за заштиту права из процесних разлога подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено Републичкој комисији и наручиоцу, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема.

Уколико након претходног испитивања утврди да је поднети захтев за заштиту права уредан у смислу испуњености процесних претпоставки за одлучивање, односно након уређења захтева за заштиту права уколико је исто захтевао, наручилац у року од пет радних дана од дана пријема уредног захтева, може у складу са одредбама члана 220. став 1. ЗЈН да поступи само на један од следећих начина:

 • ако сматра да су наводи уредног захтева за заштиту права основани, те да је повреде одредби ЗЈН могуће отклонити у истом поступку јавне набавке, доноси решење којим усваја захтев за заштиту права и делимично поништава поступак јавне набавке, у којем треба да се изјасни на све наводе захтева за заштиту права, те исто доставља подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења,
 • уколико сматра да оцена о основаности навода за последицу може да има поништење поступка јавне набавке у целини или сматра да наводи из поднетог захтева за заштиту права нису основани, доставља Републичкој комисији одговор у којем треба да се изјасни на све наводе захтева за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке, ради одлучивања о захтеву за заштиту права, а примерак одговора доставља подносиоцу захтева (у складу са начелом контрадикторности).

Подносилац захтева, у року од два радна дана од пријема одговора, може да достави Републичкој комисији и наручиоцу своје мишљење у вези са одговором наручиоца.

Уколико наручилац донесе решење којим је усвојио захтев за заштиту права и делимично поништио поступак јавне набавке, али није оценио као основане све наводе захтева за заштиту права, подносилац захтева може у складу са чланом 220. став 3. ЗЈН у року од два радна дана од дана пријема решења да поднесе Републичкој комисији и наручиоцу писано изјашњење о наставку поступка заштите права пред Републичком комисијом која ће да одлучује у складу са чланом 226. ЗЈН, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема.

Уколико наручилац не поступи у складу са чланом 220. став 1. ЗЈН, подносилац захтева може у складу са чланом 220. став 4. ЗЈН у року од 20 дана од дана подношења захтева за заштиту права да поднесе Републичкој комисији и наручиоцу писано изјашњење о наставку поступка заштите права пред Републичком комисијом, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема.

Након пријема писаног изјашњења о наставку поступка заштите права пред Републичком комисијом из члана 220. ст. 3. и 4. ЗЈН, наручилац има рок од три дана да достави Републичкој комисији комплетну документацију потребну за одлучивање о поднетом захтеву за заштиту права.

Наручилац може решењем да обустави поступак заштите права који је покренут у конкретном поступку јавне набавке пре него што је предузео једну од радњи из члана 220. став 1. ЗЈН, а после пријема писаног обавештења о одустанку од захтева за заштиту права.

ПОСТУПАК  ПРЕД РЕПУБЛИЧКОМ КОМИСИЈОМ

Поступак заштите права пред Републичком комисијом започиње после пријема одговора наручиоца на захтев за заштиту права, са комплетном документацијом која се односи на предметни поступак јавне набавке  или писаног изјашњења о наставку поступка заштите права које Републичкој комисији у складу са одредбама ЗЈН доставља подносилац захтева.

Наручилац одговор на захтев за заштиту права и комплетну документацију која се односи на предметни поступак јавне набавке доставља Републичкој комисији у року од пет радних дана од дана пријема уредног захтева за заштиту права, непосредном предајом на писарници Управе за заједничке послове републичких органа или путем поште у складу са позитивним законским прописима.

Републичка комисија врши претходну проверу у вези испуњености процесних претпоставки за одлучивање о основаности захтева за заштиту права, тако што утврђује:

 • да ли је уз захтев за заштиту права достављен доказ да је уплаћена такса у складу са чланом 225. ЗЈН из кога може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права
 • да ли је захтев за заштиту права, односно писано изјашњење о наставку поступка пред Републичком комисијом, поднет у року;
 • да ли подносилац захтева има активну легитимацију;
 • да ли захтев за заштиту права има садржину из члана 217. став 1. ЗЈН.

Републичка комисија решењем одбацује захтев за заштиту права, без претходног позивања подносиоца захтева да исти допуни, ако уз поднети захтев за заштиту права није достављен доказ да је уплаћена такса из члана 225. ЗЈН, уколико подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству у захтеву за заштиту права не именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем, као и ако у садржини поднетог захтева за заштиту права који је у име подносиоца захтева поднео пуномоћник из реда адвоката постоје недостаци који онемогућавају даље поступање.

Уколико утврди да је захтев за заштиту права поднет неблаговремено или ако је поднет од стране лица које нема активну легитимацију, Републичка комисија решењем одбацује захтев за заштиту права.

Уколико утврди да је изјашњење о наставку поступка заштите права пред Републичком комисијом поднето неблаговремено или је недопуштено, Републичка комисија решењем  исто одбацује.

Уколико захтев за заштиту права нема садржину из члана 217. став 1. ЗЈН, тако да је услед тог недостатка онемогућено даље поступање, Републичка комисија ће без одлагања да позове подносиоца захтева да исти допуни у року од три радна дана уз указивање на то како је подносилац захтева дужан да поступи како би отклонио утврђене недостатке  и да га упозори на последице пропуштања.

Ако подносилац захтева не поступи у остављеном року или захтев не допуни у складу са позивом Републичке комисије, Републичка комисија решењем одбацује захтев за заштиту права.

Уколико су испуњени сви процесни предуслови за мериторно поступање по поднетом захтеву за заштиту права, у смислу потпуности, благовремености, те активне легитимације подносиоца захтева за покретање поступка заштите права, Републичка комисија приступа утврђивању чињеничног стања неопходног за мериторно одлучивање о основаности поднетог захтева за заштиту права.

Републичка комисија одлучује у границама процесно уредног захтева за заштиту права и дужна је да се изјасни о повредама одредаба ЗЈН за које подносилац захтева није могао да зна, а које су утицале на одлуку наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбом члана 226. став 1. ЗЈН.

Републичка комисија може у целини да поништи поступак јавне набавке и уколико су у поступку заштите права, а у вези са наводима из захтева за заштиту права, утврђене повреде одредаба ЗЈН услед којих поступак не може да се оконча на законит начин, у складу са одредбом члана 226. став 2. ЗЈН.

Републичка комисија ће да изведе доказе за које оцени да су од утицаја на доношење правилне и законите одлуке о поднетом захтеву за заштиту права у складу са чланом 226. став 3. ЗЈН, користећи по потреби могућности предвиђене чланом 222, 223. и 224. ЗЈН.

Републичка комисија о основаности захтева за заштиту права одлучује доношењем решења у складу са чланом 226. став 3. тачка 1) и 2) ЗЈН, у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације потребне за утврђивање чињеничног стања и одлучивање, при чему се наведени рок за одлучивање може, у оправданим случајевима, продужити за 15 дана.

Републичка комисија решењем обуставља поступак на основу пријема писаног обавештења о одустанку од захтева за заштиту права пре доношења одлуке.

ДОЗВОЉЕНА ПРАВНА СРЕДСТВА

Одлука Републичке комисије се доставља наручиоцу, подносиоцу захтева и изабраном понуђачу у року од 10 (десет) дана од дана доношења електронским путем преко Портала јавних набавки, при чему се дан када је одлука достављена преко Портала јавних набавки наведеним лицима сматра даном пријема одлуке у складу са ЗЈН.

Одлука Републичке комисије се након достављања странкама у поступку објављује на интернет страници Републичке комисије и на Порталу јавних набавки.

Наручилац је дужан да обавести све учеснике у поступку о донетој одлуци Републичке комисије.

Против одлуке Републичке комисије не може се изјавити жалба.

Против одлуке Републичке комисије може се покренути управни спор у року од 15 дана од дана достављања одлуке подносиоцу захтева.

Управни спор може се покренути и када Републичка комисија није донела одлуку у роковима предвиђеним чланом 227. ЗЈН.

Покретање управног спора не одлаже извршење одлуке Републичке комисије.

Републичка комисија обавештава наручиоца о покренутом управном спору.