Жалба на решење наручиоца

/Жалба на решење наручиоца
Жалба на решење наручиоца2024-01-30T12:28:58+00:00

О ЖАЛБИ на решење наручиоца донетo на основу члана  219. став 3-6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91, 2019, 92/2023; у даљем тексту: ЗЈН) којим је одбачен захтев за заштиту права одлучује Републичка комисија.

Решење којим одбацује захтев за заштиту права наручилац доноси када у поступку претходне провере утврди да нису испуњене одредбама ЗЈН прописане процеснe претпоставке да би се одлучивало о основаности захтева за заштиту права, односно уколико утврди:

      – да уз поднети захтев за заштиту права није достављен доказ да је уплаћена такса из члана 225. ЗЈН, из кога може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права;

      – да је захтев за заштиту права поднет од стране лица које нема активну легитимацију или је поднет неблаговремено;

      – да подносилац захтева није допунио захтев за заштиту права у складу са позивом за допуну захтева за заштиту права који му је упутио наручилац или да захтев није допунио у року из члана 219. став 2. ЗЈН (уколико је у поступку претходне провере наручилац утврдио да захтев за заштиту права нема садржину из члана 217. став 1. ЗЈН тако да је услед тог недостатка онемогућено даље поступање по захтеву, дужан је без одлагања да позове подносиоца да захтев допуни у року од три радна дана);

      – да подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству, у захтеву за заштиту права није именовао пуномоћника за примање писмена у Републици Србији уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем;

      – да у садржини захтева за заштиту права који је у име подносиоца захтева поднео пуномоћник из реда адвоката постоје недостаци који онемогућавају даље поступање.

Жалба на решење наручиоца из члана 219. став 3-6. ЗЈН  подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено Републичкој комисији и наручиоцу, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема.

Након пријема жалбе наручилац је дужан да у року од три дана достави непосредном предајом на писарници Управе за заједничке послове републичких органа или путем поште у складу са позитивним законским прописима, Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби, а с обзиром на то да Републичка комисија доноси одлуку о жалби на решење наручиоца из члана 219. став 3-6. ЗЈН у року од 8 дана од дана пријема комплетне документације која је потребна за утврђивање чињеничног стања и одлучивање.

Републичка комисија, одлучујући о жалби поднетој на решење наручиоца из члана 219. став 3-6. ЗЈН, доноси решење којим:

  • одбацује жалбу против одлуке наручиоца, у складу са одредбама овог закона
  • усваја жалбу као основану и поништава решење наручиоца, или
  • одбија жалбу као неосновану и потврђује решење наручиоца.

Републичка комисија ће решењем обуставити поступак на основу пријема писаног обавештења о одустанку од поднете жалбе, а пре доношења одлуке по жалби.