3. Општа седница, 14.04.2014. године – 12. став (члан 17. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације)

//3. Општа седница, 14.04.2014. године – 12. став (члан 17. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације)

У случају када је конкурсном документацијом одређена обавеза понуђача да доставе банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини која је изражена у проценту од вредности уговора на основу члана 17. став 1. Правилника о обавезним елеметнима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, под вредношћу уговора сматра се укупна цена без ПДВ-а понуђена од стране понуђача којем је додељен уговор.

Образложење:

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту ЗЈН) прописано је да је прихватљива понуда она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази процењену вредност јавне набавке.

Чланом 64. став 1. ЗЈН прописано је да се процењена вредност исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

Чланом 17. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013 и 104/2013; у даљем тексту: Правилник) предвиђено је да се банкарска гаранција за добро извршење посла издаје у висини од највише 10% од вредности уговора (15% у случају из члана 83. став 12. ЗЈН), при чему се узима у обзир рок трајања извршења уговора.

Чланом 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број84/2004, 86/2004 – испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 и 6/2014 – усклађени дин. изн.), прописано је, да је порез на додату вредност – ПДВ, општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга у свим фазама производње и промета добара и услуга, чији приход припада буџету Републике Србије.

Како је чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН предвиђено да се понуда сматра прихватљивом, између осталог, и уколико понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке, то се приликом стручне оцене понуда има узети у обзир понуђена цена изражена у динарима без ПДВ, као једина упоредива цена у односу на процењену вредност јавне набавке која се, у складу са чланом 64. став 1. ЗЈН, исказује у динарима и без пореза на додату вредност.

С тим у вези, Републичка комисија је става да се вредношћу уговора у смислу члана 17. став 1. Правилника има сматрати понуђена цена без ПДВ-а, јер је иста меродавна цена и за поступак оцене прихватљивости и упоредивости понуда.

У прилог оваквом ставу Републичке комисије говоре и одредбе члана 83. ст. 12. и 13. ЗЈН, на које упућује члан 17. став 1. Правилника, а којима је изричито предвиђена обавеза за наручиоца да конурсном докуметацијом, у случају када предмет јавне набавке није истоветан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, определи додатно обезбеђење за испуњење уговорених обавеза, у одређеном проценту од понуђене цене. Будући да се понуђеном ценом, у складу са цитираним одредбама ЗЈН и наведеним ставом Републичке комисије, сматра понуђена цена без ПДВ-а, то Републичка комисија сматра да се проценат додатног обезбеђења, у свим случајевима када је предвиђена обавеза достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, има рачунати у односу на укупну цену без ПДВ-а понуђену од стране понуђача којем је додељен уговор, а која цена се сматра вредношћу уговора о јавној набавци.

2017-10-09T10:08:24+00:00