4. Општа седница, 16.04.2014. године – 17. став (члан 106. став 1. тачка 5) ЗЈН/2012)

//4. Општа седница, 16.04.2014. године – 17. став (члан 106. став 1. тачка 5) ЗЈН/2012)

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Образложење:
Члан 3. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) дефинише појам уговора о јавној набавци као теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.
Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН прописано је да је прихватљива понуда она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази процењени износ јавне набавке.
Чланом 61. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, док је ставом 4. тачка 4) истог члана одређено да конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи, између осталог, и модел уговора.
Одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013 и 104/2013; у даљем тексту: Правилник) модел уговора је предвиђен као обавезан елемент сваке конкурсне документације, осим у случају спровођења преговарачког поступка и у случају набавке кредита као финансијске услуге када конкурсна документација садржи кредитни захтев наручиоца на основу којег понуђач доставља свој модел уговора.
Чланом 93. став 1. ЗЈН прописано је да наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог произвођача.
Чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН дефинисани су битни недостаци понуде због којих је наручилац дужан да одбије понуду, ако иста садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Одредбом члана 107. став 1. ЗЈН прописана је дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
У складу са наведеним одредбама ЗЈН и Правилника модел уговора представља саставни део конкурсне документације, којим наручилац дефинише предмет уговора, као и све документе који чине саставни део уговора о јавној набавци (нпр. понуда, техничке спецификације и сл.). Модел уговора садржи укупну цену добара, радова или услуга који представљају предмет јавне набавке, са навођењем шта све чини цену и да ли је цена фиксна, као и начин и услове промене цене у складу објективним разлозима који су одређени у конкурсној документацији, односно предвиђени посебним прописима. Даље, моделом уговора се дефинишу обавезе уговорних страна, као што су обавезе понуђача које се односе на предмет конкретне јавне набавке (нпр. рок испоруке, гарантни рок, обавезе понуђача у току трајања гарантног рока итд.), обавезе понуђача уколико у уговореном року не испуни своју уговорну обавезу, обавезе у погледу достављања средстава финансијског обезбеђења која се односе на испуњење уговорних обавеза и сл. Такође, моделом уговора се одређују обавезе наручиоца у погледу начина и услова плаћања изабраном понуђачу уговорене цене, затим место и начин извршења или испоруке добара, обавезе уговорних страна приликом примопредаје, права уговорних страна у вези са раскидом уговора, начин на који ће уговорне стране решавати питања која нису регулисана уговором, начин решавања спорова између уговорних страна, и др.
Када је реч о садржини понуде, треба имати у виду да иста мора бити потпуна, јасна и прецизна, што значи да, с једне стране, садржина понуде мора обухватити све битне елементе уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем, односно у понуди морају бити означени сви битни елементи уговора. То су елементи који су нужни за дату врсту уговора, јер чине његову суштину, те се морају унети у понуду, будући да захтевају да се о њима постигне сагласност између наручиоца и понуђача. С друге стране, садржина понуде мора бити таква да из ње наручилац може на поуздан начин да утврди да је она поднета у циљу закључења уговора, а не у циљу позивања на преговоре о појединим елементима уговора, као и да, евентуално, не садржи клаузулу којом понуђач задржава право на извесну резерву у погледу неког елемента уговора о јавној набавци. Другим речима, понуда мора да изражава озбиљну намеру понуђача да закључи уговор одређене садржине.
С обзиром на наведено, потписивање последње стране модела уговора, у складу са захтевом наручиоца из конкурсне документације, представља саглашавање понуђача са садржином уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.
Стога је наручилац дужан, имајући у виду цитиране одредбе ЗЈН, да одбије као неприхватљиву понуду понуђача који није потписао последњу страну модела уговора, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом,, будући да таква понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити њену стварну садржину, односно садржи битне недостатке у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.
Имајући у виду наведено, уколико је наручилац пропустио да предвиди обавезу понуђача да потпишу последњу страну модела уговора, њихове понуде не може у стручној оцени да из овог разлога оцени као неприхватљиве, али је потребно да, пре него што њихове понуде оцени, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, позове понуђаче који нису потписали последњу страну модела уговора да се јасно и недвосмислено изјасне да су сагласни да у случају да им се уговор додели након спроведене стручне оцене понуда, закључе уговор који је у свему у складу са моделом уговора из конкретне конкурсне документације.

2017-10-09T10:08:23+00:00