О нама

/О нама
О нама2024-01-31T14:57:27+00:00

Као орган надлежан за одлучивање о заштити права понуђача и јавног интереса 2002. године на основу тада важећег Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 39/02, 43/03 – др. закон, 55/04, 101/05 – др. закон /02, 43/03 – др. закон, 55/04, 101/05 – др. закон) образована је као Комисија за заштиту права, док је статус самосталног и независног органа Републике Србије стекла 2008. године на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/08) који је престао да важи 01.04.2013. године даном почетка примене Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Важећи Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) ступио је на снагу 01.01.2020. године, а примењује се од 01.07.2020. године, а Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 92/2023) ступио је на снагу 4. новембра 2023. године, а примењује се од 01. јануара 2024. године. (у даљем тексту: ЗЈН).

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) је у складу са чланом 186. став 1. ЗЈН, самосталан и независан орган Републике Србије, који обезбеђује заштиту права у складу са овим законом.

Одредбом члана 188. ЗЈН забрањен је сваки покушај утицаја и утицај на доношење одлука Републичке комисије, као и употреба јавних овлашћења и јавно иступање ради утицаја на ток поступка и доношење одлука Републичке комисије.

Председник и чланови Републичке комисије у складу са одредбама ЗЈН не могу да буду позвани на одговорност за изражено мишљење или гласање приликом доношења одлука из надлежности Републичке комисије, нити за изражено мишљење или гласање приликом доношења одлуке могу да одговарају за штету, осим ако је реч о извршењу кривичног дела.

Републичка комисија има статус правног лица и за свој рад одговара Народној скупштини.

О свом раду Републичка комисија сачињава годишњи извештај до 31. марта текуће године за претходну годину у складу са одредбом члана 203. ЗЈН, а на захтев надлежног одбора Народне скупштине дужна је да достави извештај и за период краћи од једне године.

Средства за рад Републичке комисије обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Седиште Републичке комисије је у Београду.

Одредбама ЗЈН детаљно је прописана надлежност, састав и избор Републичке комисије.

Такође, прелазним и завршним одредбама важећег ЗЈН прописано је да се на поступке заштите права примењују прописи по којима су започети поступци јавних набавки поводом којих је покренут поступак заштите права, те да се на поступке новчаног кажњавања и поништења уговора из надлежности Републичке комисије примењују прописи по којима су започети поступци јавних набавки поводом којих је покренут поступак новчаног кажњавања и поништења уговора.