Правна схватања – ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 91/19)

/Правна схватања - ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 91/19)

Правно схватање у вези са применом одредбе члана 130. Зaкона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 91/19)

Доказивање испуњености критеријума за квалитативни избор у вези услова техничког капацитета преко подизвођача није противно одредбама члана 130. и 131. ЗЈН.