Правна схватања – ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 91/19, 92/23)

/Правна схватања - ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 91/19, 92/23)

Правно схватање у вези са начином покретања поступка заштите права

Члан 204. став 1. и 2, у вези са чланом 213. чланом 219. став 9. и чланом 220. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 91/19 и 92/23), С обзиром на процесна решења у вези са начином покретања поступка заштите права, која су утврђена одредбама Закона о изменама и допунама [...]

Правно схватање у вези са применом одредбе члана 130. Зaкона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 91/19)

Доказивање испуњености критеријума за квалитативни избор у вези услова техничког капацитета преко подизвођача није противно одредбама члана 130. и 131. ЗЈН.