Жалба на закључак наручиоца

//Жалба на закључак наручиоца
Жалба на закључак наручиоца2017-12-21T09:58:51+00:00

О жалби на закључак наручиоца одлучује Републичка комисија. Закључак доноси наручилац када у поступку претходне провере утврди да нису испуњени потребнe процеснe претпоставке да би се одлучивало о основаности захтева за заштиту права, те тада закључком:

  • одбаци захтев за заштиту права као непотпун у смислу члана 151. Закона о јавним набавкама,
  • одбаци захтев за заштиту права као неблаговремен,
  • одбаци захтев за заштиту права због недостатка активне легитимације.

Против сваког од наведених закључака може се поднети жалба Републичкој комисији и то у року од три дана од дана пријема закључка, док се копија жалбе увек истовремено доставља наручиоцу.

У случају када је поднета жалба, наручилац је дужан да у року од три дана достави Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Републичка комисија, ако утврди да је жалба поднета благовремено и од стране овлашћеног лица, доноси решење којим:

  • усваја жалбу као основану те поништава закључак наручиоца, или
  • одбија жалбу као неосновану те потврђује закључак наручиоца.

О жалби против закључка наручиоца Републичка комисија одлучује у року од осам дана од дана пријема жалбе, односно пријема документације из поступка јавне набавке коју наручилац доставља ради одлучивања о жалби.