Подзаконска акта

/Подзаконска акта
Подзаконска акта2024-01-22T15:27:35+00:00

Подзаконска акта – Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 92/2023):

Правилници:

Правилник о изменама Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 115/23)

Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 115/23)

Правилник о врстама добара за која су наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 115/23)

Подзаконска акта – Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр 91/19):

Правилници:

Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 21/21)

Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Правилник о поступку отварања понуда („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 21/21)

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача  („Службени гласник РС“, бр. 17/20)

Правилник о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавним набавкама преко Портала јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Неважећи правилници:

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Уредбе:

Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Одлуке:

Одлука о утврђивању Списка наручилаца („Службени гласник РС“, бр. 85/20)

Остало:

Динарска вредност европских прагова („Службени гласник РС“, бр. 119/23)

Динарска вредност европских прагова („Службени гласник РС“, бр. 127/21)

Динарска вредност европских прагова („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК)

Упутство о измени Упутства за коришћење Портала јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 96/23)

Упутство за коришћење Портала јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона

Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци („Службени гласник РС“, бр. 93/20)

Подзаконска акта – Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр 124/12, 14/15, 68/15)

Правилници:

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15, 41/19)

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“ бр. 75/13)

Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС“ број 31/2013)

Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“ број 33/2013)

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“ бр. 83/15)

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС“ бр. 83/15)

Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 83/15)

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 29/13)

Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 83/15)

Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 83/15)

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 83/15)

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Слжбени гласник РС“, бр. 77/14, 83/15)

Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“ бр. 29/13)

Уредбе:

Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 93/15)

Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“ бр. 82/14 и 41/15)

Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“ бр. 56/14)

Одлуке:

Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 97/15)

Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 12/15)

Остало:

Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 33/2013)