Такса за подношење ЗЗП

/Такса за подношење ЗЗП
Такса за подношење ЗЗП2024-02-02T16:44:02+00:00

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе из члана 225.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, 92/2023; у даљем тексту ЗЈН).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије бр. 840-30678845-06, шифра плаћања 153 (за готовинско плаћање) или 253 (за плаћање преко рачуна), позив на број (број или ознака јавне набавке поводом које се подноси ззп).

Доказ о уплати таксе, који је подносилац захтева дужан да достави приликом подношења захтева за заштиту права, представља сваки документ, издат од стране пружаоца платних услуга у складу са Законом о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014, 44/2018), а из кога може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права. Обавеза утврђивања наведених чињеница је на страни наручиоца у фази провере постојања процесних претпоставки за поступање по захтеву за заштиту права.

Подаци за уплату таксе
УПЛАТИЛАЦ:

НАЗИВ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) И АДРЕСА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ШИФРА ПЛАЋАЊА:

253/153
СВРХА УПЛАТЕ:

ЗЗП;БРОЈ ИЛИ ОЗНАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ; НАЗИВ НАРУЧИОЦА;

ИЗНОС:

ЗАКОНСКИ ИЗНОС ТАКСЕ

ПРИМАЛАЦ:

Буџет Републике Србије

РАЧУН БРОЈ:

840 – 30678845-06

ПОЗИВ НА БРОЈ:

БРОЈ ИЛИ ОЗНАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пример означавања у опису сврхе плаћања које омогућава утврђивање да ли се доказ о уплати таксе односи на предметни захтев за заштиту права:

“ЗЗП, ЈН бр. 5/24, наручилац ЕПС а.д.“

Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Краља Петра бр. 12
Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Краља Милана бр. 14
11000 Београд

IBAN: RS35840000000000273086

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању – „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK, NY
60 WALL STREET MAIL SUITE NYC60-05_01
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
04415465
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS)
BEOGRAD, KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
CITIUS33XXX
CITIBANK N.A., NEW YORK
111 WALL STREET
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
10942093
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT