Предлози

/Предлози
Предлози2024-01-30T13:42:22+00:00

Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до окончања поступка заштите права, осим у случају преговарачког поступка из члана 61. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 91/2019, 92/2023; у даљем тексту: ЗЈН).

С обзиром на наведено, наручилац може, на начин и под условима прописаним чланом 216. став 2 и 5. ЗЈН Републичкој комисији поднети на одлучивање

  • Предлог да се дозволи наставак спровођења поступка јавне набавке пре окончања поступка заштитите права;
  • Предлог да се дозволи извршење уговора о јавној набавци уколико је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 151. став 2. тач. 1)-3) ЗЈН;

Уколико је реч о спровођењу преговарачког поступка из члана 61. став 1. тачка 2) ЗЈН подносилац захтева за заштиту права може у  складу са чланом 216. став 6. ЗЈН да поднесе Републичкој комисији

  • Предлог за доношење решења којим се наручиоцу забрањује да настави поступак јавне набавке, односно да закључи или изврши уговор о јавној набавци.