3. Општа седница, 14.04.2014. године – 16. став (члан 86. став 9. ЗЈН/2012)

//3. Општа седница, 14.04.2014. године – 16. став (члан 86. став 9. ЗЈН/2012)

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Образложење:

Чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Чланом 2. став 1. Правилника о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“, број 30/13; у даљем тексту Правилник) прописано је да се доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља уз понуду понуђача, док је ставом 2. прописано да доказ из става 1. тог члана издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са прописима којима се уређује царински систем.

Из наведене одредбе ЗЈН произилази да ће наручилац када понуђач у понуди достави доказ да нуди добро домаћег порекла, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да о томе доставе доказ, предвиђен чланом 2. Правилника. Међутим, у случају када више понуђача нуди идентично добро истог произвођача, што се из садржине њихових понуда може несумњиво утврдити, а само један од њих у понуди достави доказ о домаћем пореклу добара, став Републичке комисије је да ће се у таквим ситуацијама сматрати да су и остали понуђачи, који су у конкретној јавној набавци понудили идентично добро тог произвођача, понудили добра домаћег порекла.

Дакле, Републичка комисија истиче да у наведеном случају наручилац није дужан да поступа у складу са чланом 86. став 9. ЗЈН и да позове понуђаче који су понудили идентична добра истог произвођача да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ о томе, уколико из садржине њихових понуда јасно и недвосмислено може да утврди да је реч о истом производу за који је неко од понуђача у поступку у оквиру своје понуде доставио предметно уверење о домаћем пореклу.

2017-10-09T10:08:23+00:00