3. Општа седница, 14.04.2014. године – 11. став (члан 3. став 1. тачка 34) ЗЈН/2012)

//3. Општа седница, 14.04.2014. године – 11. став (члан 3. став 1. тачка 34) ЗЈН/2012)

„Cassa sconto- као попуст на понуђену цену у случају плаћања у роковима краћим од уговореног, не може се у конкурсној документацији предвидети као елемент критеријума економски најповољније понуде, јер исти по својој природи представља попуст на понуђену цену који није дозвољен одредбом члана 3. став 1. тачка 34. Закона о јавним набавкама.

Образложење:

Чланом 3. став 1. тачка 34) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да је попуст на понуђену цену метод одређивања цене који понуђач може понудити у понуди само када је предмет јавне набавке обликован у више партија, а наручилац тај метод не може предвидети у конкурсној документацији као елемент критеријума.

Приликом одабира елемената критеријума економски најповољније понуде у складу са чланом 85. став 2. ЗЈН, наручилац, поред осталог, мора да пази и на законско ограничење прописано у цитираној одредби члана 3. став 1. тачка 34) ЗЈН. Наиме, попуст на понуђену цену као метод одређивања цене не може бити предвиђен у конкурсној документацији као елемент критеријума економски најповољније понуде. С обзиром на то да„cassa sconto“представља попуст на понуђену цену који се обрачунава процентуално у односу на вредност робе и одобрава купцу уколико измирује своје новчане обавезе у краћем року од првобитно предвиђеног, произилази да „cassa sconto“, по својој суштини, јесте попуст на понуђену цену. Сама методологија доделе пондера за такав елемент критеријума не би била објективно проверљива, што је изричит захтев одредбе члана 84. став 3. ЗЈН, јер се не би могло унапред утврдити када ће заиста бити извршено плаћање за испоручена добра, те самим тим ни колико процената би реално требало узети у обзир приликом доделе пондера. Дакле, наручилац би у таквом случају додељивао пондере иако не зна да ли ће се и када остварити околност за коју везује доделу пондера (плаћањe у року који је краћи од уговореног).

Поред наведеног, Републичка комисија указује да се суштина забране коришћења попуста на понуђену цену као елемента критеријума састоји у томе што процентуална вредност попуста нема никаквог значаја ако се посматра одвојено од вредности цене на коју се односи. На тај начин би одређени понуђач могао да добије већи број пондера за процентуално виши попуст, иако би, када се узме у обзир понуђена цена и тај попуст, цена постигнута урачунавањем попуста била и даље виша од исте такве цене понуђача који је понудио процентуално нижи попуст, а тај други понуђач би добио мање пондера за попуст који је нижи.

Како је чланом 3. став 1. тачка 34) ЗЈН изричито прописано да наручилац не може попуст на понуђену цену да предвиди као елемент критеријума економски најповољније понуде, може се закључити да би одређивањем елемента критеријума „cassa sconto“- као попустa на понуђену цену у случају плаћања у роковима краћим од уговореног, наручилац повредио наведену законску одредбу.

2017-10-09T10:08:24+00:00