Састав и избор

//Састав и избор
Састав и избор2020-12-16T10:38:14+00:00

Републичка комисија, сходно одредбама важећег Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), има председника и осам чланова.

Народна скупштина бира и разрешава председника и чланове Републичке комисије на предлог одбора Народне скупштине надлежног за финансије, након спроведеног јавног конкурса, на период од пет година.

Председник Републичке комисије представља Републичку комисију, руководи њеним радом и обавља друге послове у складу са законом. У одсуству председника, Републичку комисију представља заменик односно заменици председника Републичке комисије које из реда чланова именује председник Републичке комисије.

Услови за избор председника и чланова Републичке комисије детаљно су регулисани одредбом члана 191. ЗЈН.

Републичка комисија ради у саставу:

Хана Хукић – председник Републичке комисије
Весна Гојковић Милин – члан Републичке комисије/заменик председника Републичке комисије
Славиша Т. Милошевић – члан Републичке комисије
Весна Станковић – члан Републичке комисије
Жељко Грошета – члан Републичке комисије
Јасмина Миленковић – члан Републичке комисије
Светлана Ражић – члан Републичке комисије
Јелена Стојановић – члан Републичке комисије
Мерсиха Марковић – члан Републичке комисије

Републичка комисија има Службу која врши стручне, опште – правне, финансијско – материјалне и административно – техничке послове потребне за рад Републичке комисије. Службом руководи секретар, кога именује и разрешава председник Републичке комисије.