Начелни правни ставови – ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)

/Начелни правни ставови - ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)

8. Општа седница, 27.12.2013. године – 8. став (члан 78. ЗЈН/2012)

Уколико понуђач или подносилац пријаве уз понуду или пријаву не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним [...]

8. Општа седница, 27.12.2013. године – 7. став (члан 75. ЗЈН/2012)

Уколико услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова нису јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, понуђач који учествује у поступку јавне набавке не може трпети штетне последице због пропуштања наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу [...]

4. Општа седница, 31.05.2013. године – 6. став (члан 149. ЗЈН/2012)

Застој рока за подношење понуда прописан одредбом члана 149. став 4. Закона о јавним набавкама, подразумева да ће рок за подношење понуда који почео да тече, пре него што је поднет захтев за заштиту права у року предвиђеном одредбом члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, наставити да тече, након што је у поступку [...]

4. Општа седница, 31.05.2013. године – 5. став (члан 149. ЗЈН/2012)

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације је благовремен уколико је примљен код наручиоца у току седмог, односно трећег дана пре истека рока за подношење понуда, с тим што се дан за подношење понуда не урачунава у рок од седам, односно три дана, сходно одредби [...]

3. Општа седница, 16.05.2013. године – 4. став (члан 156. ЗЈН/2012)

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су: 1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним набавкама: У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним набавкама, без обзира на то колика је процењена [...]

2. Општа седница, 13.05.2013. године – 3. став (члан 35. ЗЈН/2012)

Чињеница да је у отвореном или у другој фази рестриктивног поступка, који су започети пре 01. априла 2013. године, наручилац добио све неисправне и/или неприхватљиве понуде, не може бити правни основ за спровођење преговарачког поступка из члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) који би био покренут [...]

1. Општа седница, 12.04.2013. године – 1. став (члан 172. ЗЈН/2012)

За поступке јавних набавки, који су започети по Закону о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 116/2008), поступак заштите права спроводи се по одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 116/2008). Образложење: Имајући у виду да је чланом 172. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), [...]

1. Општа седница, 12.04.2013. године – 2. став (члан 172. ЗЈН/2012)

На другу фазу рестриктивног поступка, која је покренута од 1. априла 2013. године, примењују се одредбе Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 116/2008), уколико је рестриктивни поступак започет по одредбама истог закона. Образложење: Даном почетка примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије Републике Србије”, бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН/2012) [...]