4. Општа седница, 16.04.2014. године – 18. став (члан 106. став 1. тачка 5) ЗЈН/2012)

//4. Општа седница, 16.04.2014. године – 18. став (члан 106. став 1. тачка 5) ЗЈН/2012)

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Образложење:

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да је прихватљива понуда она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Одредбом члана 106. став 1. ЗЈН прописана је дужност наручиоца да одбије понуду која има битне недостатке ако:

  1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
  2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
  3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
  4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
  5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Стварну садржину понуде, у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, представљају сви релевантни подаци у једној понуди као целини, без обзира на то у ком су делу те понуде наведени. Самим тим, уколико је у било ком делу понуде (нпр. образац понуде, модел уговора итд.) садржан податак који је конкурсном документацијом захтевао наручилац, понуда не може бити одбијена због битних недостатака као неприхватљива у смислу цитираних одредби ЗЈН.