Захтев за заштиту права

/Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права2017-11-14T11:31:33+00:00

Захтев за заштиту права представља иницијални акт којим се покреће поступак заштите права поводом радњи наручиоца у конкретном поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може поднети:

 • понуђач, подносилац пријаве, кандидат или заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама
 • Управа за јавне набавке
 • Државна ревизорска институција
 • јавни правобранилац
 • грађански надзорник

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако није другачије одређено Законом о јавним набавкама. У том смислу, захтев за заштиту права се подноси у роковима и на начин прописан одредбом члана 149. Закона о јавним набавкама, сходно врсти конкретног поступка јавне набавке, те фази поступка у којој се подношењем захтева за заштиту права иницира поступак заштите права.

Последице подношења захтева за заштиту права на ток поступка јавне набавке, и дозвољеност радњи које након тога наручилац може да предузме у циљу његовог спровођења, регулисане су одредбом члана 150. Закона о јавним набавкама.

Садржина захтева за заштиту права:

Да би поступак заштите права могао да отпочне, поднети захтев за заштиту права мора да има законом одређену садржину. Обавезни елементи захтева за заштиту права, прописани чланом 151. став 1. Закона о јавним набавкама, су:

 • назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 • назив и адресу наручиоца;
 • податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 • повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 • чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 • потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
 • потпис подносиоца.

 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА ПРЕД НАРУЧИОЦЕМ

По пријему захтева за заштиту права, наручилац врши његову претходну проверу у циљу утврђивања испуњености процесних услова за одлучивање о основаности захтева за заштиту права. У том смислу, наручилац врши претходну проверу истог тако што утврђује:

 • да ли је захтев за заштиту права потпун, односно да ли садржи све обавезне елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама,
 • да ли је захтев за заштиту права поднет у року,
 • да ли је захтев за заштиту права поднело лице које има активну легитимацију.

Уколико захтев није потпун, наручилац је дужан да, сходном применом одредаба Закона о општем управном поступку, позове подносиоца захтева да исти допуни у остављеном року, те ако подносилац захтева не поступи у остављеном року или захтев не допуни у складу са позивом наручиоца, наручилац доноси закључак којим одбацује захтев за заштиту права.

Уколико је захтев за заштиту права поднет неблаговремено или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац доноси закључак којим одбацује захтев за заштиту права.

Против закључка наручиоца којим се одбацује захтев за заштиту права може се изјавити жалба Републичкој комисији, у року од три дана од дана пријема закључка наручиоца.

Након претходног испитивања, уколико утврди да је поднети захтев за заштиту права уредан у смислу процесних претпоставки за одлучивање, наручилац у року од пет дана од дана пријема уредног захтева, поступа на један од следећих начина:

 • решењем усваја захтев за заштиту права, те исто доставља подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења, или
 • доставља Републичкој комисији одговор у којем је дужан да се изјасни на све наводе захтева за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке, ради одлучивања о захтеву за заштиту права.

Притом, уколико наручилац донесе решење којим усваја захтев за заштиту права, а уколико истим није усвојио све наводе захтева за заштиту права, подносилац захтева може писаним изјашњењем наставити поступак пред Републичком комисијом у року од три дана од дана пријема решења о чему истовремено обавештава наручиоца.

ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА ПРЕД РЕПУБЛИЧКОМ КОМИСИЈОМ

Републичка комисија после пријема писаног изјашњења о наставку поступка заштите права или одговора наручиоца на захтев за заштиту права, са комплетном документацијом која се односи на предметни поступак јавне набавке, врши претходну проверу тако што утврђује:

 • да ли је захтев за заштиту права, односно писано изјашњење, поднет у року;
 • да ли подносилац захтева има активну легитимацију;
 • да ли захтев садржи све обавезне елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Уколико утврди да није испуњен неки од наведених процесних предуслова, Републичка комисија доноси закључак којим одбацује захтев за заштиту права.

Уколико су испуњени сви процесни предуслови за мериторно поступање по поднетом захтеву за заштиту права, у смислу потпуности, благовремености те активне легитимације, Републичка комисија приступа утврђивању чињеничног стања неопходног за мериторно одлучивање о основаности поднетог захтева за заштиту права.

Приликом мериторног разматрања те одлучивања о основаности захтева за заштиту права, Републичка комисија одлучује у границама поднетог захтева за заштиту права и дужна је да се изјасни о свим наводима подносиоца захтева, као и о повредама за које подносилац захтева није знао, а које су утицале на одлуку наручиоца у поступку јавне набавке.

Поред наведеног, Републичка комисија по службеној дужности испитује и да ли су испуњени законски услови за примену одређеног поступка јавне набавке, да ли су прекршене одредбе закона због којих се уговор може поништити или је исти ништав, као и да ли постоје разлози због којих поступак јавне набавке не може да се оконча на законит начин. У описаним случајевима Републичка комисија може наставити поступак заштите права и ако подносилац захтева за заштиту права одустане од захтева.

Републичка комисија ће извести доказе за које оцени да су од утицаја за доношење правилне и законите одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Републичка комисија одлучује доношењем закључка или решења.

Републичка комисија о захтеву за заштиту права одлучује решењем у року од 20 дана од дана пријема комплетне документације потребне за утврђивање чињеничног стања и одлучивање, при чему се наведени рок за одлучивање може, у оправданим случајевима, продужити за 15 дана, док о жалби против закључка наручиоца одлучује у року од 8 дана од дана пријема жалбе.

Одлука Републичке комисије се доставља наручиоцу, подносиоцу захтева и изабраном понуђачу у року од пет дана од дана доношења, након чега се објављује на интернет страници Републичке комисије и на Порталу јавних набавки.

У поступцима јавних набавки који се спроводе ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа – удеса важе посебна правила у вези са начином остваривања заштите права и роковима за одлучивање, сходно одредби члана 131д Закона о јавним набавкама.

ДОЗВОЉЕНА ПРАВНА СРЕДСТВА

Против одлуке Републичке комисије не може се изјавити жалба.

Против одлуке Републичке комисије може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

Управни спор може се покренути и када Републичка комисија није донела и доставила одлуку у роковима предвиђеним законом.

Покретање управног спора не одлаже извршење одлуке Републичке комисије.

Такође, сходно одредби члана 168. Закона о јавним набавкама, ништави су уговори о јавној набавци који су закључени противно одлуци Републичке комисије.