Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2023-05-31T11:45:06+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 31.05.2023. године

Датум истека рока 15.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-157/2023 од 28.03.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева:  адвокат Саша Варинац из Београда, ул. Томаша Јежа бр. 16. Београд

Док.бр. 4-00-157/2023

Датум објаве 31.05.2023. године

Датум истека рока 15.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-889/2022 од 28.02.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева:  адвокат Саша Варинац из Београда, ул. Томаша Јежа бр. 16. Београд

Док.бр. 4-00-889/2022

Датум објаве 31.05.2023. године

Датум истека рока 15.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-152/2023 од 23.03.2023. године, изабраном понуђачу преко овлашћеног представника групе понуђача:  „ЕСИНА РЕСУРСИ“ д.о.о. Сремска Митровица, ул. Краља Петра I 5 Пролаз зелено дрво

Док.бр. 4-00-152/2023

Датум објаве 29.05.2023. године

Датум истека рока 19.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-371/2023 од 26.05.2023. године, подносиоцу захтева: Мирослав Стакић

Док.бр. 4-00-371/2023

Датум објаве 18.05.2023. године

Датум истека рока 02.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-278/2023 од 12.05.2023. године, наручиоцу:  ЈКП „Погребне услуге“ Београд, ул. Рузвелтова бр.50

Док.бр. 4-00-278/2023

Датум објаве 24.04.2023. године

Датум истека рока 10.05.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-144/2023 од 09.03.2023. године, подносиоцу захтева:  „Еуродомус“ д.о.о. Београд. ул. Слободана Лале Берберског бр. 23

Док.бр. 4-00-144/2023

Архива