Одлучивање и начин рада

//Одлучивање и начин рада
Одлучивање и начин рада2024-01-30T13:34:56+00:00

Републичка комисија ради и одлучује у већима од три члана, осим када је другачије уређено Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, 92/2023; у даљем тексту: ЗЈН).

Састав већа регулисан је одредбом члана 198. ЗЈН, а начин организације рада Републичке комисије ближе је уређен Пословником о раду.

За пуноважно одлучивање на седници већа потребно је присуство свих чланова већа, а одлуке се доносе већином гласова чланова већа, који не могу да буду уздржaни од гласања.

Републичка комисија може да одлучује и на општој седници, коју сазива председник Републичке комисије, а коју чине председник и најмање шест чланова.

У складу са одредбама ЗЈН на општој седници Републичка комисија усваја обавезујуће начелне правне ставове у вези са применом прописа из своје надлежности, усваја пословник о раду, одлучује поступајући по одлуци Управног суда којом је у управном спору поништена одлука Републичке комисије и утврђује правна схватања у вези са применом прописа из своје надлежности у циљу усаглашавања правне праксе већа Републичке комисије.

Одлуке на општој седници доносе се двотрећинском већином гласова, председника Републичке комисије и свих чланова.