Načelni pravni stavovi – ZJN („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15)

/Načelni pravni stavovi - ZJN („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15)

4. Opšta sednica, 16.04.2014. godine – 18. stav (član 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012)

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u [...]

4. Opšta sednica, 16.04.2014. godine – 17. stav (član 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012)

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac [...]

3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 16. stav (član 86. stav 9. ZJN/2012)

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude [...]

3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 15. stav (član 76. ZJN/2012)

Kao dodatni uslovi u smislu člana 76. Zakona o javnim nabavkama mogu se odrediti samo uslovi koji se odnose na ponuđača, odnosno uslovi kojima se određuje potreban nivo kompetentnosti i uspešnosti ponuđača da uzme učešće u postupku predmetne javne nabavke, i kao takvi ne mogu biti određeni kao elementi kriterijuma u smislu člana 84. stav [...]

3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 14. stav (član 35. stav 1. tačka 1) ZJN/2012)

Zakonski osnov za sprovođenje pregovaračkog postupka primenom člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama postoji samo ukoliko je u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu naručilac na potpun način ispitao sadržinu dostavljenih ponuda i utvrdio sve razloge njihove eventualne neprihvatljivosti u smislu člana 3. stav 1. tačka 33) Zakona o [...]

3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 13. stav (član 20. ZJN/2012)

Komunikacija putem elektronske pošte ili faksom iz člana 20. Zakona o javnim nabavkama, može da se koristi u postupku javne nabavke, odnosno u postupku zaštite prava, ukoliko je takav način komunikacije izabran od strane naručioca navođenjem adrese elektronske pošte ili broja faksa u pozivu za podnošenje ponuda ili prijava ili u konkursnoj dokumentaciji, odnosno od [...]

3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 12. stav (član 17. stav 1. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije)

U slučaju kada je konkursnom dokumentacijom određena obaveza ponuđača da dostave bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini koja je izražena u procentu od vrednosti ugovora na osnovu člana 17. stav 1. Pravilnika o obaveznim elemetnima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, pod vrednošću ugovora smatra se ukupna cena [...]

3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 11. stav (član 3. stav 1. tačka 34) ZJN/2012)

„Cassa sconto- kao popust na ponuđenu cenu u slučaju plaćanja u rokovima kraćim od ugovorenog, ne može se u konkursnoj dokumentaciji predvideti kao element kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, jer isti po svojoj prirodi predstavlja popust na ponuđenu cenu koji nije dozvoljen odredbom člana 3. stav 1. tačka 34. Zakona o javnim nabavkama. Obrazloženje: Članom 3. [...]

8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 10. stav (član 153. ZJN/2012)

Ukoliko naručilac, primenom člana 153. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, rešenjem usvoji podneti zahtev za zaštitu prava, postupak zaštite prava se ne može nastaviti pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Međutim, podnosilac tog zahteva ima pravo da podnese novi zahtev za zaštitu prava kojim će osporiti radnje u [...]

8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 9. stav (član 85. ZJN/2012)

Kao elemente kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda iz člana 85. stav 2. Zakona o javnim nabavkama naručilac može da koristi samo one elemente koji se odnose na izvršenje konkretnog ugovora o javnoj nabavci. Dakle, kao elementi kriterijuma ne mogu se koristiti oni elementi koji se odnose na realizaciju nekih drugih, ranije zaključenih ugovora koje je izvršavao [...]