Захтев за накнаду трошкова поступка заштите права

/Захтев за накнаду трошкова поступка заштите права
Захтев за накнаду трошкова поступка заштите права2024-01-30T13:40:32+00:00

Трошкови поступка заштите права су издаци настали у току поступка заштите права.

О трошковима поступка заштите права одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије којом је одлучено о трошковима има својство извршног наслова.

Странке морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Ако је захтев за заштиту права основан, подносилац захтева може да оствари право да му наручилац надокнади нужне и оправдане трошкове поступка заштите права.

Како би постојао основ да Републичка комисија донесе одлуку о основаности захтева за накнаду трошкова и износу накнаде, неопходно је да је захтев за накнаду трошкова поступка заштите права истакнут у току поступка заштите права до тренутка доношења одлуке наручиоца, односно одлуке Републичке комисије којом је одлучено о основаности захтева за заштиту права.

У противном, подносилац захтева за заштиту права накнадним истицањем захтева за накнаду трошкова нема право на њихову накнаду, стога захтев за накнаду трошкова поступка заштите права у којем исти морају бити прецизно наведени, може бити опредељен или у самом захтеву за заштиту права или касније посебним поднеском, али у сваком случају да би Републичка комисија одлучивала о основаности истакнутог захтева за накнаду трошкова поступка заштите права и износу накнаде, до тренутка доношења одлуке наручиоца, односно одлуке Републичке комисије о основаности захтева за заштиту права.

Ако захтев за заштиту права није основан, наручилац може да оствари право да му подносилац захтева надокнади нужне и оправдане трошкове поступка заштите права. Наручилац може тражити накнаду трошкова поступка заштите права до доношења одлуке Републичке комисије о основаности захтева за заштиту права. У противном, наручилац  губи право на накнаду трошкова заштите права. Наручилац мора прецизно определити трошкове за које тражи накнаду.

Републичка комисија  може да одлучи да свака страна сноси своје трошкове или да утврди трошкове сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.