Javno dostavljanje

/Javno dostavljanje
Javno dostavljanje2023-03-07T14:55:21+00:00

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Datum objave 22.02.2023. godine

Datum isteka roka 09.03.2023. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-87/2023 od 03.02.2023. godine, podnosiocu zahteva:  Marko Rakonjac, Mladenovac, ul. Brane Petrovića br. 42

Dok.br. 4-00-87/2023

Arhiva