Javno dostavljanje

/Javno dostavljanje
Javno dostavljanje2024-04-12T11:22:17+00:00

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US

Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Datum objave 12.04.2024. godine

Datum isteka roka 29.04.2024. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1175/2018 od 09.02.2024. godine, podnosiocu zahteva: „BFS Servis“ d.o.o. Beograd, ul. Humska br. 3s.

Dok.br. 4-00-1175-2018

Datum objave 05.03.2024. godine

Datum isteka roka 20.03.2024. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1065/2023 od 07.02.2024. godine, podnosiocu zahteva: Predrag Đujić, Beograd, ul. Kornelija Stankovića br. 27a.

Dok.br. 4-00-1065-2023

Datum objave 04.03.2024. godine

Datum isteka roka 19.03.2024. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-823/2023 od 26.10.2023. godine, izabranom ponuđaču: „B2M“ d.o.o. Beograd, ul. Kružni put 15v, 11306 Leštane.

Dok.br. 4-00-823-2023

Datum objave 04.03.2024. godine

Datum isteka roka 19.03.2024. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-957/2023 od 05.12.2023. godine, podnosiocu: Dalibor Nikolić iz Kragujevca, Ul. Beogradska br.15.

Dok.br. 4-00-957-2023

Dok.br. 4-00-1065/2023

Arhiva