Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2024-06-12T15:29:50+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС

Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 07.06.2024. године

Датум истека рока 22.06.2024. године

Јавно достављање дописа бр. 401-00-8/2/2024 од 23.04.2024. године, подносиоцу: „BFS Servis“ д.о.о. Ул Зрењанински пут 140, Београд, Борча.

Док.бр. 401-00-8/2/2024

Датум објаве 23.04.2024. године

Датум истека рока 08.05.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1495/2014 од 23.10.2023. године, подносиоцу захтева: „Топлички центар за демократију и људска права“ Прокупље, ул. Кнез Михајлова бр. 36/2.

Док.бр. 4-00-1495-2014

Датум објаве 12.04.2024. године

Датум истека рока 29.04.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1175/2018 од 09.02.2024. године, подносиоцу захтева: „BFS Servis“ д.о.о. Београд, ул. Хумска бр. 3с.

Док.бр. 4-00-1175-2018

Датум објаве 05.03.2024. године

Датум истека рока 20.03.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1065/2023 од 07.02.2024. године, подносиоцу захтева: Предраг Ђујић, Београд, ул. Корнелија Станковића бр. 27а.

Док.бр. 4-00-1065-2023

Датум објаве 04.03.2024. године

Датум истека рока 19.03.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-823/2023 од 26.10.2023. године, изабраном понуђачу: „B2M“ д.о.о. Београд, ул. Кружни пут 15в, 11306 Лештане.

Док.бр. 4-00-823-2023

Датум објаве 04.03.2024. године

Датум истека рока 19.03.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-957/2023 од 05.12.2023. године, подносиоцу: Далибор Николић из Крагујевца, Ул. Београдска бр.15.

Док.бр. 4-00-957-2023

Док.бр. 4-00-1065/2023

Архива