Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2024-02-09T11:39:25+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС

Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 09.02.2024. године

Датум истека рока 24.02.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-698/2023 од 18.10.2023. године, изабраном понуђачу: Никола Антић ПР обрада и превлачење метала Антић Метал СЗ, Оштрељ бб, Бор.

Док.бр. 4-00-698/2023

Датум објаве 02.02.2024. године

Датум истека рока 19.02.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-944/2023 од 12.12.2023. године, изабраном понуђачу: „Energy Ltd“ доо, Нови Сад, ул. Шумадијска бр. 16а.

Док.бр. 4-00-944/2023

Датум објаве 30.01.2024. године

Датум истека рока 14.02.2024. године

Јавно достављање дописа бр. 4-00-1026/2023 од 21.12.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адвокат Јелица Драговић, Крагујевац, ул. Стојана Протића бр. 22/21.

Док.бр. 4-00-1026/2023

Датум објаве 29.01.2024. године

Датум истека рока 13.02.2024. године

Јавно достављање дописа бр. 4-00-1065/2023 од 15.01.2024. године, подносиоцу захтева: адвокат Предраг Ђујић, Београд, ул. Корнелија Станковића бр. 27а.

Док.бр. 4-00-1065/2023

Архива