Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2023-03-07T14:55:21+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 22.02.2023. године

Датум истека рока 09.03.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-87/2023 од 03.02.2023. године, подносиоцу захтева:  Марко Ракоњац, Младеновац, ул. Бране Петровића бр. 42

Док.бр. 4-00-87/2023

Архива