Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2019-01-23T14:26:29+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 07.06.2018. године

Датум истека рока 25.06.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-717/2014 од 13.02.2018. године, подносиоцу захтева „Агенција Нада“ д.о.о. Вршац

Док.бр. 4-00-717/2014

Датум објаве 13.08.2018. године

Датум истека рока 28.08.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-128/2018 од 26.04.2018. године, подносиоцу захтева Радња за монтажу индустријских машина „Proces inženjering“ Београд

Док.бр. 4-00-128/2018

Датум објаве 27.11.2018. године

Датум истека рока 13.12.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-2082/2013 од 10.10.2018. године, изабраном понуђачу Ауто сервис „Баја“, Љубиша Миљковић пр, Бојник – Придворица

Док.бр. 4-00-2082/2013

Датум објаве 23.01.2019. године

Датум истека рока 07.02.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1313/2018 од 28.11.2018. године, пуномоћнику подносиоца захтева Гордани Веселиновић, адвокату из Београда, ул. Доситејева бр. 2/8

Док.бр. 4-00-1313/2018