Одлучивање и начин рада

//Одлучивање и начин рада
Одлучивање и начин рада2017-11-14T11:37:35+00:00

Републичка комисија ради и одлучује у већима од три члана. Свако веће чини најмање два члана која су изабрана у складу са чланом 141. став 3. Закона о јавним набавкама, од којих је један председник већа. За пуноважно одлучивање на седници већа потребно је присуство свих чланова већа.

Републичка комисија усваја начелне правне ставове у вези са применом прописа из њене надлежности на општој седници коју сазива председник Републичке комисије, а  на којој учествују председник и сви чланови Републичке комисије.

Начин рада Републичке комисије ближе се уређује Пословником о раду Републичке комисије који доноси Републичка комисија двотрећинском већином гласова, чланова и председника Републичке комисије.