Žalba na rešenje naručioca

/Žalba na rešenje naručioca
Žalba na rešenje naručioca2024-01-30T12:28:58+00:00

O ŽALBI na rešenje naručioca doneto na osnovu člana  219. stav 3-6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91, 2019, 92/2023; u daljem tekstu: ZJN) kojim je odbačen zahtev za zaštitu prava odlučuje Republička komisija.

Rešenje kojim odbacuje zahtev za zaštitu prava naručilac donosi kada u postupku prethodne provere utvrdi da nisu ispunjene odredbama ZJN propisane procesne pretpostavke da bi se odlučivalo o osnovanosti zahteva za zaštitu prava, odnosno ukoliko utvrdi:

      – da uz podneti zahtev za zaštitu prava nije dostavljen dokaz da je uplaćena taksa iz člana 225. ZJN, iz koga može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava;

      – da je zahtev za zaštitu prava podnet od strane lica koje nema aktivnu legitimaciju ili je podnet neblagovremeno;

      – da podnosilac zahteva nije dopunio zahtev za zaštitu prava u skladu sa pozivom za dopunu zahteva za zaštitu prava koji mu je uputio naručilac ili da zahtev nije dopunio u roku iz člana 219. stav 2. ZJN (ukoliko je u postupku prethodne provere naručilac utvrdio da zahtev za zaštitu prava nema sadržinu iz člana 217. stav 1. ZJN tako da je usled tog nedostatka onemogućeno dalje postupanje po zahtevu, dužan je bez odlaganja da pozove podnosioca da zahtev dopuni u roku od tri radna dana);

      – da podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu, u zahtevu za zaštitu prava nije imenovao punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem;

      – da u sadržini zahteva za zaštitu prava koji je u ime podnosioca zahteva podneo punomoćnik iz reda advokata postoje nedostaci koji onemogućavaju dalje postupanje.

Žalba na rešenje naručioca iz člana 219. stav 3-6. ZJN  podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno Republičkoj komisiji i naručiocu, pri čemu se dan podnošenja preko Portala javnih nabavki, smatra danom prijema.

Nakon prijema žalbe naručilac je dužan da u roku od tri dana dostavi neposrednom predajom na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ili putem pošte u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, Republičkoj komisiji potrebnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o žalbi, a s obzirom na to da Republička komisija donosi odluku o žalbi na rešenje naručioca iz člana 219. stav 3-6. ZJN u roku od 8 dana od dana prijema kompletne dokumentacije koja je potrebna za utvrđivanje činjeničnog stanja i odlučivanje.

Republička komisija, odlučujući o žalbi podnetoj na rešenje naručioca iz člana 219. stav 3-6. ZJN, donosi rešenje kojim:

  • odbacuje žalbu protiv odluke naručioca, u skladu sa odredbama ovog zakona
  • usvaja žalbu kao osnovanu i poništava rešenje naručioca, ili
  • odbija žalbu kao neosnovanu i potvrđuje rešenje naručioca.

Republička komisija će rešenjem obustaviti postupak na osnovu prijema pisanog obaveštenja o odustanku od podnete žalbe, a pre donošenja odluke po žalbi.