Zahtev za naknadu troškova postupka zaštite prava

/Zahtev za naknadu troškova postupka zaštite prava
Zahtev za naknadu troškova postupka zaštite prava2024-01-30T13:40:32+00:00

Troškovi postupka zaštite prava su izdaci nastali u toku postupka zaštite prava.

O troškovima postupka zaštite prava odlučuje Republička komisija. Odluka Republičke komisije kojom je odlučeno o troškovima ima svojstvo izvršnog naslova.

Stranke moraju precizno da navedu troškove za koje traže naknadu.

Ako je zahtev za zaštitu prava osnovan, podnosilac zahteva može da ostvari pravo da mu naručilac nadoknadi nužne i opravdane troškove postupka zaštite prava.

Kako bi postojao osnov da Republička komisija donese odluku o osnovanosti zahteva za naknadu troškova i iznosu naknade, neophodno je da je zahtev za naknadu troškova postupka zaštite prava istaknut u toku postupka zaštite prava do trenutka donošenja odluke naručioca, odnosno odluke Republičke komisije kojom je odlučeno o osnovanosti zahteva za zaštitu prava.

U protivnom, podnosilac zahteva za zaštitu prava naknadnim isticanjem zahteva za naknadu troškova nema pravo na njihovu naknadu, stoga zahtev za naknadu troškova postupka zaštite prava u kojem isti moraju biti precizno navedeni, može biti opredeljen ili u samom zahtevu za zaštitu prava ili kasnije posebnim podneskom, ali u svakom slučaju da bi Republička komisija odlučivala o osnovanosti istaknutog zahteva za naknadu troškova postupka zaštite prava i iznosu naknade, do trenutka donošenja odluke naručioca, odnosno odluke Republičke komisije o osnovanosti zahteva za zaštitu prava.

Ako zahtev za zaštitu prava nije osnovan, naručilac može da ostvari pravo da mu podnosilac zahteva nadoknadi nužne i opravdane troškove postupka zaštite prava. Naručilac može tražiti naknadu troškova postupka zaštite prava do donošenja odluke Republičke komisije o osnovanosti zahteva za zaštitu prava. U protivnom, naručilac  gubi pravo na naknadu troškova zaštite prava. Naručilac mora precizno opredeliti troškove za koje traži naknadu.

Republička komisija  može da odluči da svaka strana snosi svoje troškove ili da utvrdi troškove srazmerno usvojenom zahtevu za zaštitu prava.