Podzakonska akta

/Podzakonska akta
Podzakonska akta2024-01-22T15:27:35+00:00

Podzakonska akta – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 92/2023):

Pravilnici:

Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 115/23)

Pravilnik o načinu objavljivanja i vrsti podataka o ugovorima i izmenama ugovora koje naručioci objavljuju na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 115/23)

Pravilnik o vrstama dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 115/23)

Podzakonska akta – Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br 91/19):

Pravilnici:

Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 21/21)

Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Pravilnik o postupku otvaranja ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 21/21)

Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača  („Službeni glasnik RS“, br. 17/20)

Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnim nabavkama preko Portala javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Nevažeći pravilnici:

Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Uredbe:

Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Odluke:

Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca („Službeni glasnik RS“, br. 85/20)

Ostalo:

Dinarska vrednost evropskih pragova („Službeni glasnik RS“, br. 119/23)

Dinarska vrednost evropskih pragova („Službeni glasnik RS“, br. 127/21)

Dinarska vrednost evropskih pragova („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK)

Uputstvo o izmeni Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 96/23)

Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Uputstvo za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona

Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Podzakonska akta – Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br 124/12, 14/15, 68/15)

Pravilnici:

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15, 41/19)

Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“ br. 75/13)

Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca („Službeni glasnik RS“ broj 31/2013)

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“ broj 33/2013)

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“ br. 83/15)

Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“ br. 83/15)

Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)

Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)

Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13, 83/15)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)

Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Slžbeni glasnik RS“, br. 77/14, 83/15)

Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“ br. 29/13)

Uredbe:

Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“ br. 93/15)

Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“ br. 82/14 i 41/15)

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“ br. 56/14)

Odluke:

Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 97/15)

Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“ br. 12/15)

Ostalo:

Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 33/2013)