Sastav i izbor

//Sastav i izbor
Sastav i izbor2024-01-30T13:31:18+00:00

Republička komisija, shodno odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019, 92/2023), ima predsednika i osam članova.

Narodna skupština bira i razrešava predsednika i članove Republičke komisije na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za finansije, nakon sprovedenog javnog konkursa, na period od pet godina.

Predsednik Republičke komisije predstavlja Republičku komisiju, rukovodi njenim radom i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom. U odsustvu predsednika, Republičku komisiju predstavlja zamenik odnosno zamenici predsednika Republičke komisije koje iz reda članova imenuje predsednik Republičke komisije.

Uslovi za izbor predsednika i članova Republičke komisije detaljno su regulisani odredbom člana 191. ZJN.

Republička komisija radi u sastavu:

Hana Hukić – predsednica Republičke komisije
Vesna Gojković Milin – članica Republičke komisije/zamenica predsednika Republičke komisije
Svetlana Ražić – članica Republičke komisije/zamenica predsednika Republičke komisije
Slaviša T. Milošević – član Republičke komisije
Vesna Stanković – članica Republičke komisije
Ana Antić – članica Republičke komisije
Jasmina Milenković – članica Republičke komisije
Jelena Stojanović – članica Republičke komisije
Mersiha Marković – članica Republičke komisije

Republička komisija ima Službu koja vrši stručne, opšte – pravne, finansijsko – materijalne i administrativno – tehničke poslove potrebne za rad Republičke komisije. Službom rukovodi sekretar, koga imenuje i razrešava predsednik Republičke komisije.