O nama

/O nama
O nama2020-12-16T10:31:20+00:00

Kao organ nadležan za odlučivanje o zaštiti prava ponuđača i javnog interesa 2002. godine na osnovu tada važećeg Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 39/02, 43/03 – dr. zakon, 55/04, 101/05 – dr. zakon /02, 43/03 – dr. zakon, 55/04, 101/05 – dr. zakon) obrazovana je kao Komisija za zaštitu prava, dok je status samostalnog i nezavisnog organa Republike Srbije stekla 2008. godine na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/08) koji je prestao da važi 01.04.2013. godine danom početka primene Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Važeći Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019; u daljem tekstu: ZJN) stupio je na snagu 01.01.2020. godine, a primenjuje se od 01.07.2020. godine.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) je u skladu sa članom 186. stav 1. ZJN, samostalan i nezavisan organ Republike Srbije, koji obezbeđuje zaštitu prava u skladu sa ovim zakonom.

Odredbom člana 188. ZJN zabranjen je svaki pokušaj uticaja i uticaj na donošenje odluka Republičke komisije, kao i upotreba javnih ovlašćenja i javno istupanje radi uticaja na tok postupka i donošenje odluka Republičke komisije.

Predsednik i članovi Republičke komisije u skladu sa odredbama ZJN ne mogu da budu pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja odluka iz nadležnosti Republičke komisije, niti za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja odluke mogu da odgovaraju za štetu, osim ako je reč o izvršenju krivičnog dela.

Republička komisija ima status pravnog lica i za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

O svom radu Republička komisija sačinjava godišnji izveštaj do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu u skladu sa odredbom člana 203. ZJN, a na zahtev nadležnog odbora Narodne skupštine dužna je da dostavi izveštaj i za period kraći od jedne godine.

Sredstva za rad Republičke komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Sedište Republičke komisije je u Beogradu.

Odredbama ZJN detaljno je propisana nadležnost, sastav i izbor Republičke komisije.

Takođe, prelaznim i završnim odredbama važećeg ZJN propisano je da se na postupke zaštite prava primenjuju propisi po kojima su započeti postupci javnih nabavki povodom kojih je pokrenut postupak zaštite prava, te da se na postupke novčanog kažnjavanja i poništenja ugovora iz nadležnosti Republičke komisije primenjuju propisi po kojima su započeti postupci javnih nabavki povodom kojih je pokrenut postupak novčanog kažnjavanja i poništenja ugovora.