Sastav i izbor

//Sastav i izbor
Sastav i izbor2018-12-12T09:11:07+00:00

Republička komisija, shodno odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama, u svom sastavu ima predsednika i osam članova.

Narodna skupština bira i razrešava predsednika i članove Republičke komisije na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za finansije, nakon sprovedenog javnog konkursa, na period od pet godina.

Predsednik Republičke komisije predstavlja Republičku komisiju, rukovodi njenim radom i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom. U odsustvu predsednika, Republičku komisiju predstavlja zamenik predsednika Republičke komisije koga iz redova članova imenuje predsednik Republičke komisije.

Uslovi za izbor predsednika i članova Republičke komisije detaljno su regulisani odredbom člana 141. Zakona o javnim nabavkama.

Republička komisija radi u sastavu:

Hana Hukić – predsednik Republičke komisije
Vesna Gojković Milin – član Republičke komisije/zamenik predsednika Republičke komisije
Slaviša T. Milošević – član Republičke komisije
Vesna Stanković – član Republičke komisije
Željko Grošeta – član Republičke komisije
Jasmina Milenković – član Republičke komisije
Svetlana Ražić – član Republičke komisije
Jelena Stojanović – član Republičke komisije

Republička komisija ima Službu koja vrši stručne, opšte – pravne, finansijsko – materijalne, i administrativno – tehničke poslove potrebne za rad Republičke komisije. Službom rukovodi sekretar, koga imenuje i razrešava predsednik Republičke komisije.