Надлежност

//Надлежност
Надлежност2017-11-14T11:37:03+00:00

Обим надлежности овог органа утврђен је одредбом члана 139. ЗЈН, којим је прописано да Републичка комисија:

 1. одлучује о захтеву за заштиту права;
 2. одлучује о закључењу уговора у случају из члана 30. став 3. Закона о јавним набавкама;
 3. одлучује о жалби против закључка наручиоца;
 4. одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не спречава доношење одлуке, односно закључење уговора или оквирног споразума;
 5. одлучује о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани закључење или извршење уговора о јавној набавци
 6. одлучује о трошковима поступка заштите права и трошковима припреме понуде;
 7. прати и контролише спровођење одлука које доноси;
 8. изриче новчане казне наручиоцу и одговорном лицу наручиоца;
 9. поништава уговор о јавној набавци;
 10. води прекршајни поступак у првом степену;
 11. покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци;
 12. сарађује са страним институцијама и стручњацима у области јавних набавки;
 13. обавља и друге послове у складу са законом.