O nama

/O nama
O nama2017-11-14T11:35:28+00:00

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) je samostalan i nezavisan organ Republike Srbije, koji obezbeđuje zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Republička komisija je obrazovana 2002. godine na osnovu tada važećeg Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 39/02, 43/03 – dr. zakon, 55/04, 101/05 – dr. zakon /02, 43/03 – dr. zakon, 55/04, 101/05 – dr. zakon), dok je status samostalnog i nezavisnog organa Republike Srbije stekla 2008. godine na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/08) koji je prestao da važi 01.04.2013. godine danom početka primene važećeg Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Republička komisija ima status pravnog lica i za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini kojoj dostavlja godišnji izveštaj o svom radu do 31. marta ekuće godine za prethodnu godinu.

Sredstva za rad Republičke komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Sedište Republičke komisije je u Beogradu.

Odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) detaljno je propisana nadležnost, sastav i izbor Republičke komisije.