Načelni pravni stavovi – ZJN („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15)

/Načelni pravni stavovi - ZJN („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15)

8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 8. stav (član 78. ZJN/2012)

Ukoliko ponuđač ili podnosilac prijave uz ponudu ili prijavu ne dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, naručilac je dužan da proveri da li su ta lica upisana u registar ponuđača koji je, u skladu sa odredbama člana 78. Zakona o javnim [...]

8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 7. stav (član 75. ZJN/2012)

Ukoliko uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova nisu jasno i precizno određeni u konkursnoj dokumentaciji, ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke ne može trpeti štetne posledice zbog propuštanja naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu [...]

4. Opšta sednica, 31.05.2013. godine – 6. stav (član 149. ZJN/2012)

Zastoj roka za podnošenje ponuda propisan odredbom člana 149. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, podrazumeva da će rok za podnošenje ponuda koji počeo da teče, pre nego što je podnet zahtev za zaštitu prava u roku predviđenom odredbom člana 149. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, nastaviti da teče, nakon što je u postupku [...]

4. Opšta sednica, 31.05.2013. godine – 5. stav (član 149. ZJN/2012)

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije je blagovremen ukoliko je primljen kod naručioca u toku sedmog, odnosno trećeg dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, s tim što se dan za podnošenje ponuda ne uračunava u rok od sedam, odnosno tri dana, shodno odredbi [...]

3. Opšta sednica, 16.05.2013. godine – 4. stav (član 156. ZJN/2012)

U postupcima zaštite prava iznosi taksi koje je dužan da uplati podnosilac zahteva su: 1. Taksa za žalbu na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83. Zakona o javnim nabavkama: U postupku po žalbi na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83. Zakona o javnim nabavkama, bez obzira na to kolika je procenjena [...]

2. Opšta sednica, 13.05.2013. godine – 3. stav (član 35. ZJN/2012)

Činjenica da je u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka, koji su započeti pre 01. aprila 2013. godine, naručilac dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude, ne može biti pravni osnov za sprovođenje pregovaračkog postupka iz člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12) koji bi bio pokrenut [...]

1. Opšta sednica, 12.04.2013. godine – 1. stav (član 172. ZJN/2012)

Za postupke javnih nabavki, koji su započeti po Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 116/2008), postupak zaštite prava sprovodi se po odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 116/2008). Obrazloženje: Imajući u vidu da je članom 172. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012), [...]

1. Opšta sednica, 12.04.2013. godine – 2. stav (član 172. ZJN/2012)

Na drugu fazu restriktivnog postupka, koja je pokrenuta od 1. aprila 2013. godine, primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 116/2008), ukoliko je restriktivni postupak započet po odredbama istog zakona. Obrazloženje: Danom početka primene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije Republike Srbije”, br. 124/2012; u daljem tekstu: ZJN/2012) [...]