Обавештење у вези са подношењем захтева за заштиту права и преузимањем радњи у поступку заштите права преко овлашћеног пуномоћника

//Обавештење у вези са подношењем захтева за заштиту права и преузимањем радњи у поступку заштите права преко овлашћеног пуномоћника

Одредбама чланова 213, 219. и 220. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23) је прописано да се захтев за заштиту права, жалба и изјашњење о наставку поступка заштите права подносе електронским путем преко Портала јавних набавки, док је чланом 227. став 4. ЗЈН прописано да Републичка комисија доставља донете одлуке преко Портала јавних набавки, при чему се дан подношења наведених поднесака, односно дан достављања одлуке Републичке комисије преко Портала јавних набавки сматра и даном пријема у складу са овим законом.

С обзиром на наведено, на интернет страници Канцеларије за јавне набавке објављено је  обавештење у вези са начином поступања када се захтев за заштиту права подноси преко Портала јавних набавки од стране овлашћеног пуномоћника, уз указивање на то да радње у поступку заштите права у том случају може да предузме само субјект који је регистрован на Порталу јавних набавки, што је у даљем току поступка заштите права изузетно значајно и када је реч о предузимању других радњи које су у вези са поднетим захтевом за заштиту права (подношење изјашњења о наставку поступка заштите права, подношење жалбе на решење наручиоца, комуникација у поступку заштите права, пријем одлука Републичке комисије, итд..).

У вези са тим, у оквиру наведеног обавештења, од стране Канцеларије за јавне набавке је дат директан линк путем којег се може приступити делу Портала јавних набавки који садржи детаљно упутство о начину давања овлашћења пуномоћнику за предузимање радњи у поступку заштите права.

Наведено обавештење Канцеларије за јавне набавке доступно је на следећој интернет страници: https://www.ujn.gov.rs/?p=7830

Републичка комисија посебно указује и на одредбе члана 217. став 2. и 3. ЗЈН којима је прописано да уколико радње у поступку предузима преко пуномоћника, подносилац захтева уз захтев за заштиту права доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права, те да је подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.

2024-03-13T12:18:37+00:0013. 03. 2024.|Актуелности|