8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 8. stav (član 78. ZJN/2012)

//8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 8. stav (član 78. ZJN/2012)

Ukoliko ponuđač ili podnosilac prijave uz ponudu ili prijavu ne dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, naručilac je dužan da proveri da li su ta lica upisana u registar ponuđača koji je, u skladu sa odredbama člana 78. Zakona o javnim nabavkama, dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre, bez obzira da li su ta lica u svojoj ponudi ili prijavi navela podatke o upisu u taj registar. U tom slučaju, smatraće se da su ispunjeni navedeni uslovi ukoliko su ponuđač ili podnosilac prijave upisani u registar ponuđača pre proteka roka za podnošenje ponuda u konkretnom postupku javne nabavke, što je naručilac, takođe, dužan da proveri.

Obrazloženje:

Članom 78. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) propisano je da organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica (u daljem tekstu: registar ponuđača) koji ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN. Stav 2. istog člana određuje da je registar ponuđača dostupan na internet stranici navedene organizacije, a to je Agencija za privredne registre.

Članom 78. stav 4. ZJN je propisano da svako lice registrovano kod organizacije nadležne za registraciju može podneti zahtev za upis u registar ponuđača, podnošenjem dokumenata kojima dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Stav 5. istog člana određuje da lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova.

Iz navedenih odredbi proizilazi da svako lice registrovano kod Agencije za privredne registre može toj organizaciji podneti dokumente – dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN, te da, nakon što bude utvrđeno da je dokazalo ispunjenost tih uslova, bude upisano u registar ponuđača koji vodi ista organizacija. Lice koje je tako upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave u konkretnom postupku javne nabavke dokazuje ispunjenost pomenutih obaveznih uslova.

Kako je odredbama čl. 78. st. 1. i 2. ZJN propisano da je registar ponuđača javan i dostupan na internet stranici nadležne organizacije (Agencije za privredne registre), te kako je pretraga upisanih ponuđača omogućena svakome tako što će pristupiti odgovarajućem delu te internet stranice i ukucati naziv ponuđača ili njegov matični broj, naručilac je, s obzirom i na ostale citirane odredbe ZJN, dužan da u situaciji kada određeni ponuđač, odnosno podnosilac prijave uz ponudu ili prijavu ne dostavi neki ili sve dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN proveri da li je to lice upisano u taj registar. Naručilac je dužan na taj način da postupi i ukoliko ponuđač, odnosno podnosilac prijave u samoj ponudi ili prijavi ne navede da je upisan u registar ponuđača.

Zbog načela jednakosti ponuđača iz člana 12. ZJN, i obaveze da se u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima, smatraće se da su uslovi za učešće iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN ispunjeni ukoliko su ponuđač ili podnosilac prijave upisani u registar ponuđača pre proteka roka za podnošenje ponuda u konkretnom postupku javne nabavke, što je naručilac, takođe, dužan da proveri prilikom vršenja uvida u registar ponuđača u fazi stručne ocene ponuda.

2017-10-09T10:08:24+00:00