8. Општа седница, 27.12.2013. године – 8. став (члан 78. ЗЈН/2012)

//8. Општа седница, 27.12.2013. године – 8. став (члан 78. ЗЈН/2012)

Уколико понуђач или подносилац пријаве уз понуду или пријаву не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли су та лица у својој понуди или пријави навела податке о упису у тај регистар. У том случају, сматраће се да су испуњени наведени услови уколико су понуђач или подносилац пријаве уписани у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да провери.

Образложење:

Чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Став 2. истог члана одређује да је регистар понуђача доступан на интернет страници наведене организације, а то је Агенција за привредне регистре.

Чланом 78. став 4. ЗЈН је прописано да свако лице регистровано код организације надлежне за регистрацију може поднети захтев за упис у регистар понуђача, подношењем докумената којима доказује испуњеност обавезних услова. Став 5. истог члана одређује да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.

Из наведених одредби произилази да свако лице регистровано код Агенције за привредне регистре може тој организацији поднети документе – доказе о испуњености обавезних услова за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, те да, након што буде утврђено да је доказало испуњеност тих услова, буде уписано у регистар понуђача који води иста организација. Лице које је тако уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве у конкретном поступку јавне набавке доказује испуњеност поменутих обавезних услова.

Како је одредбама чл. 78. ст. 1. и 2. ЗЈН прописано да је регистар понуђача јаван и доступан на интернет страници надлежне организације (Агенције за привредне регистре), те како је претрага уписаних понуђача омогућена свакоме тако што ће приступити одговарајућем делу те интернет странице и укуцати назив понуђача или његов матични број, наручилац је, с обзиром и на остале цитиране одредбе ЗЈН, дужан да у ситуацији када одређени понуђач, односно подносилац пријаве уз понуду или пријаву не достави неки или све доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН провери да ли је то лице уписано у тај регистар. Наручилац је дужан на тај начин да поступи и уколико понуђач, односно подносилац пријаве у самој понуди или пријави не наведе да је уписан у регистар понуђача.

Због начела једнакости понуђача из члана 12. ЗЈН, и обавезе да се у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, сматраће се да су услови за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН испуњени уколико су понуђач или подносилац пријаве уписани у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да провери приликом вршења увида у регистар понуђача у фази стручне оцене понуда.

2017-10-09T10:08:24+00:00