8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 7. stav (član 75. ZJN/2012)

//8. Opšta sednica, 27.12.2013. godine – 7. stav (član 75. ZJN/2012)

Ukoliko uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova nisu jasno i precizno određeni u konkursnoj dokumentaciji, ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke ne može trpeti štetne posledice zbog propuštanja naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, već je naručilac u tom slučaju dužan da utvrdi ispunjenost obaveznih uslova za učešće u konkretnom postupku javne nabavke, primenom člana 93. stav 1.Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje:

Članom 3. stav 1. tačka 33) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) propisano je da je prihvatljiva ponuda ona koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Članom 61. stav 1. ZJN predviđena je dužnost naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu.

Član 75. stav 1. ZJN određuje da ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:

  1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
  2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
  3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
  4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
  5. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Članom 77. stav 1. ZJN je predviđeno da ispunjenost uslova iz člana 75. stav 1. ZJN ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

  1. izvoda iz registra nadležnog organa;
  2. potvrde nadležnog suda;
  3. potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata;
  4. potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije;
  5. važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa.

Članom 93. stav 1. ZJN propisano je da naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Član 106. stav 1. tačka 1) ZJN propisuje dužnost naručioca da odbije ponudu koja ima bitne nedostatke zbog toga što ponuđač u ponudi nije dokazao da ispunjava obavezne uslove za učešće u u postupku javne nabavke.

Članom 10. stav 1. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS”, broj 29/2013 i 104/2013; u daljem tekstu: Pravilnik) određeno je da konkursna dokumentacija sadrži uslove koje ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u postupku javne nabavke, kao i dokaze kojima se dokazuje njihova ispunjenost.

Članom 10. stav 3. tačka 1) Pravilnika određeno je da se u konkursnoj dokumentaciji navode obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. ZJN.

Članom 10. stav 4. Pravilnika predviđeno je da uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN mora da sadrži precizno navođenje jednog ili više dokaza određenih zakonom i Pravilnikom za svaki od predviđenih uslova za učešće u postupku javne nabavke i organa nadležnog za njihovo izdavanje;

Iz navedenih odredbi proizlazi da obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke mora ispuniti svaki ponuđač u postupku javne nabavke i, kao takvi, obavezni uslovi su precizno definisani odredbama ZJN. Kada je reč o načinu dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova odredbama ZJN i Pravilnika precizno je određeno, kojim dokazima se dokazuje ispunjenost tih uslova i koji organ je nadležan za njihovo izdavanje.

U situaciji kada konkursna dokumentacija ne sadrži jasno definisane obavezne uslove koje svaki ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u konkretnom postupku javne nabavke i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost svakog od tih uslova, sa preciznim navođenjem jednog ili više dokaza određenih zakonom i Pravilnikom za svaki od tih uslova i organa nadležnog za njihovo izdavanje, naručilac u postupku stručne ocene ponuda dostavljene dokaze u ponudi ne sme tumačiti na štetu ponuđača, već je dužan da od ponuđača zahteva dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, shodno članu 93. stav 1. ZJN, postupajući pri tome na jednak način prema svim učesnicima u postupku javne nabavke.

Drugim rečima, u navedenoj situaciji ponuđač ne može trpeti štetne posledice zbog propuštanja naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju u skladu sa odredbama ZJN i Pravilnika, već je naručilac, s obzirom na to da su obavezni uslovi i način njihovog dokazivanja precizno definisani odredbama ZJN i Pravilnika, dužan da utvrdi da li ponuđač ispunjava obavezne uslove za učešće u konkretnom postupku javne nabavke, tako što će, u smislu odredbe člana 93. stav 1. ZJN, da od ponuđača zahteva da dokaže ispunjenost tih uslova, dostavljanjem jednog ili više dokaza određenih zakonom i Pravilnikom.

2017-10-09T10:08:24+00:00