8. Општа седница, 27.12.2013. године – 7. став (члан 75. ЗЈН/2012)

//8. Општа седница, 27.12.2013. године – 7. став (члан 75. ЗЈН/2012)

Уколико услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова нису јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, понуђач који учествује у поступку јавне набавке не може трпети штетне последице због пропуштања наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, већ је наручилац у том случају дужан да утврди испуњеност обавезних услова за учешће у конкретном поступку јавне набавке, применом члана 93. став 1.Закона о јавним набавкама.

Образложење:

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да је прихватљива понуда она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 61. став 1. ЗЈН предвиђена је дужност наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.

Члан 75. став 1. ЗЈН одређује да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

  1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
  3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
  4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
  5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Чланом 77. став 1. ЗЈН је предвиђено да испуњеност услова из члана 75. став 1. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа:

  1. извода из регистра надлежног органа;
  2. потврде надлежног суда;
  3. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката;
  4. потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;
  5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

Чланом 93. став 1. ЗЈН прописано је да наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Члан 106. став 1. тачка 1) ЗЈН прописује дужност наручиоца да одбије понуду која има битне недостатке због тога што понуђач у понуди није доказао да испуњава обавезне услове за учешће у у поступку јавне набавке.

Чланом 10. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, број 29/2013 и 104/2013; у даљем тексту: Правилник) одређено је да конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност.

Чланом 10. став 3. тачка 1) Правилника одређено је да се у конкурсној документацији наводе обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН.

Чланом 10. став 4. Правилника предвиђено је да упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН мора да садржи прецизно навођење једног или више доказа одређених законом и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање;

Из наведених одредби произлази да обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мора испунити сваки понуђач у поступку јавне набавке и, као такви, обавезни услови су прецизно дефинисани одредбама ЗЈН. Када је реч о начину доказивања испуњености обавезних услова одредбама ЗЈН и Правилника прецизно је одређено, којим доказима се доказује испуњеност тих услова и који орган је надлежан за њихово издавање.

У ситуацији када конкурсна документација не садржи јасно дефинисане обавезне услове које сваки понуђач мора да испуни да би могао да учествује у конкретном поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност сваког од тих услова, са прецизним навођењем једног или више доказа одређених законом и Правилником за сваки од тих услова и органа надлежног за њихово издавање, наручилац у поступку стручне оцене понуда достављене доказе у понуди не сме тумачити на штету понуђача, већ је дужан да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, сходно члану 93. став 1. ЗЈН, поступајући при томе на једнак начин према свим учесницима у поступку јавне набавке.

Другим речима, у наведеној ситуацији понуђач не може трпети штетне последице због пропуштања наручиоца да припреми конкурсну документацију у складу са одредбама ЗЈН и Правилника, већ је наручилац, с обзиром на то да су обавезни услови и начин њиховог доказивања прецизно дефинисани одредбама ЗЈН и Правилника, дужан да утврди да ли понуђач испуњава обавезне услове за учешће у конкретном поступку јавне набавке, тако што ће, у смислу одредбе члана 93. став 1. ЗЈН, да од понуђача захтева да докаже испуњеност тих услова, достављањем једног или више доказа одређених законом и Правилником.

2017-10-09T10:08:24+00:00