4. Opšta sednica, 31.05.2013. godine – 6. stav (član 149. ZJN/2012)

//4. Opšta sednica, 31.05.2013. godine – 6. stav (član 149. ZJN/2012)

Zastoj roka za podnošenje ponuda propisan odredbom člana 149. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, podrazumeva da će rok za podnošenje ponuda koji počeo da teče, pre nego što je podnet zahtev za zaštitu prava u roku predviđenom odredbom člana 149. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, nastaviti da teče, nakon što je u postupku zaštite prava konačnom odlukom Republičke komisije odbijen ili odbačen zahtev za zaštitu prava, odnosno nakon što je Republička komisija donela odluku da podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u smislu člana 150. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a broj dana koji je protekao pre dana kada je primljen zahtev za zaštitu prava od strane naručioca uračunava se u rok za podnošenje ponuda.

Obrazloženje:

Članom 149. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12; u daljem tekstu ZJN) propisano je da u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava iz stava 3. ovog člana dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Članom 149. stav 3. ZJN propisano je da se zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.

Odredbom člana 149. stav 3. ZJN propisan je krajnji rok u kome se može osporavati vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, a članom 150. stav 1. ZJN suspenzivno dejstvo zahteva za zaštitu prava na postupak javne nabavke pred naručiocem.

Zastoj roka za podnošenje ponuda propisan odredbom člana 149. stav 4. ZJN, podrazumeva za naručioca mogućnost da nastavi svoje aktivnosti u osporenom postupku javne nabavke, nakon što je konačnom odlukom odbijen ili odbačen zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke ili nakon što mu je dozvoljeno odlukom Republičke komisije da nastavi aktivnosti u osporenom postupku javne nabavke.

Podnošenje zahteva za zaštitu prava predstavlja zakonom predviđen razlog za zastoj roka za podnošenje ponuda, te pošto prestane razlog za zastoj roka, započeti rok za podnošenje ponuda nastavlja da teče. Naručilac može nastaviti sa započetim postupkom javne nabavke u navedenom slučaju, tako što će odrediti novi datum i sat do kog se ponude mogu podnositi, s tim što se proteklo vreme pre podnošenja zahteva za zaštitu prava (okolnost koja je uzrokovala zastoj roka za podnošenje ponuda), uračunava u navedeni rok.

2017-10-09T10:08:24+00:00