4. Општа седница, 31.05.2013. године – 6. став (члан 149. ЗЈН/2012)

//4. Општа седница, 31.05.2013. године – 6. став (члан 149. ЗЈН/2012)

Застој рока за подношење понуда прописан одредбом члана 149. став 4. Закона о јавним набавкама, подразумева да ће рок за подношење понуда који почео да тече, пре него што је поднет захтев за заштиту права у року предвиђеном одредбом члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, наставити да тече, након што је у поступку заштите права коначном одлуком Републичке комисије одбијен или одбачен захтев за заштиту права, односно након што је Републичка комисија донела одлуку да поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у смислу члана 150. став 1. Закона о јавним набавкама, а број дана који је протекао пре дана када је примљен захтев за заштиту права од стране наручиоца урачунава се у рок за подношење понуда.

Образложење:

Чланом 149. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12; у даљем тексту ЗЈН) прописано је да у случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда.

Чланом 149. став 3. ЗЈН прописано је да се захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Одредбом члана 149. став 3. ЗЈН прописан је крајњи рок у коме се може оспоравати врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а чланом 150. став 1. ЗЈН суспензивно дејство захтева за заштиту права на поступак јавне набавке пред наручиоцем.

Застој рока за подношење понуда прописан одредбом члана 149. став 4. ЗЈН, подразумева за наручиоца могућност да настави своје активности у оспореном поступку јавне набавке, након што је коначном одлуком одбијен или одбачен захтев за заштиту права у поступку јавне набавке или након што му је дозвољено одлуком Републичке комисије да настави активности у оспореном поступку јавне набавке.

Подношење захтева за заштиту права представља законом предвиђен разлог за застој рока за подношење понуда, те пошто престане разлог за застој рока, започети рок за подношење понуда наставља да тече. Наручилац може наставити са започетим поступком јавне набавке у наведеном случају, тако што ће одредити нови датум и сат до ког се понуде могу подносити, с тим што се протекло време пре подношења захтева за заштиту права (околност која је узроковала застој рока за подношење понуда), урачунава у наведени рок.

2017-10-09T10:08:24+00:00