4. Opšta sednica, 31.05.2013. godine – 5. stav (član 149. ZJN/2012)

//4. Opšta sednica, 31.05.2013. godine – 5. stav (član 149. ZJN/2012)

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije je blagovremen ukoliko je primljen kod naručioca u toku sedmog, odnosno trećeg dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, s tim što se dan za podnošenje ponuda ne uračunava u rok od sedam, odnosno tri dana, shodno odredbi člana 90. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.

Obrazloženje:

Odredbom člana 149. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12; u daljem tekstu ZJN) je propisano da će se zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatrati blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.

Članom 94. stav 2. ZJN predviđeno je da se određivanjem roka za podnošenje ponuda smatra određivanje datuma i sata do kojeg se ponude mogu podnositi.

Članom 148. stav 6. ZJN propisano je da se na pitanja postupka zaštite prava koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.
Usled izloženog, imajući u vidu odredbe člana 90. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ”, br. 39/1997 i 31/2001, „Sl. glasnik RS”, br. 30/2010; u daljem tekstu: ZUP), poslednji dan za predaju ponuda se ne uračunava u rok propisan odredbom člana 149. stav 3. ZJN, već isti počinje da teče prvog dana koji njemu prethodi.

Propisani rok od sedam, odnosno tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda ističe u toku trajanja sedmog, odnosno trećeg dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Shodno odredbi člana 91. stav 1. ZUP-a početak i tok roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ne sprečavaju nedelje i dani državnih praznika.

Takođe, ukoliko poslednji dan ovog roka od sedam, odnosno tri dana pada u nedelju ili na dan državnog praznika, odnosno u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana za naručioca, shodnom primenom odredbi člana 91. stav 2. ZUP-a.

2017-10-09T10:08:24+00:00