4. Општа седница, 31.05.2013. године – 5. став (члан 149. ЗЈН/2012)

//4. Општа седница, 31.05.2013. године – 5. став (члан 149. ЗЈН/2012)

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације је благовремен уколико је примљен код наручиоца у току седмог, односно трећег дана пре истека рока за подношење понуда, с тим што се дан за подношење понуда не урачунава у рок од седам, односно три дана, сходно одредби члана 90. став 2. Закона о општем управном поступку.

Образложење:

Одредбом члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12; у даљем тексту ЗЈН) је прописано да ће се захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Чланом 94. став 2. ЗЈН предвиђено је да се одређивањем рока за подношење понуда сматра одређивање датума и сата до којег се понуде могу подносити.

Чланом 148. став 6. ЗЈН прописано је да се на питања поступка заштите права која нису уређена овим законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.
Услед изложеног, имајући у виду одредбе члана 90. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 39/1997 и 31/2001, „Сл. гласник РС”, бр. 30/2010; у даљем тексту: ЗУП), последњи дан за предају понуда се не урачунава у рок прописан одредбом члана 149. став 3. ЗЈН, већ исти почиње да тече првог дана који њему претходи.

Прописани рок од седам, односно три дана пре истека рока за подношење понуда истиче у току трајања седмог, односно трећег дана пре истека рока за подношење понуда.

Сходно одредби члана 91. став 1. ЗУП-а почетак и ток рока за подношење захтева за заштиту права не спречавају недеље и дани државних празника.

Такође, уколико последњи дан овог рока од седам, односно три дана пада у недељу или на дан државног празника, односно у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана за наручиоца, сходном применом одредби члана 91. став 2. ЗУП-а.

2017-10-09T10:08:24+00:00