4. Opšta sednica, 16.04.2014. godine – 18. stav (član 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012)

//4. Opšta sednica, 16.04.2014. godine – 18. stav (član 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012)

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje:

Članom 3. stav 1. tačka 33) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) je propisano da je prihvatljiva ponuda ona koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Odredbom člana 106. stav 1. ZJN propisana je dužnost naručioca da odbije ponudu koja ima bitne nedostatke ako:

  1. ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
  2. ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
  3. ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
  4. je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
  5. ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Stvarnu sadržinu ponude, u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) ZJN, predstavljaju svi relevantni podaci u jednoj ponudi kao celini, bez obzira na to u kom su delu te ponude navedeni. Samim tim, ukoliko je u bilo kom delu ponude (npr. obrazac ponude, model ugovora itd.) sadržan podatak koji je konkursnom dokumentacijom zahtevao naručilac, ponuda ne može biti odbijena zbog bitnih nedostataka kao neprihvatljiva u smislu citiranih odredbi ZJN.