4. Opšta sednica, 16.04.2014. godine – 17. stav (član 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012)

//4. Opšta sednica, 16.04.2014. godine – 17. stav (član 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012)

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje:
Član 3. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) definiše pojam ugovora o javnoj nabavci kao teretni ugovor zaključen u pisanoj ili elektronskoj formi između naručioca i ponuđača u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova.
Članom 3. stav 1. tačka 33) ZJN propisano je da je prihvatljiva ponuda ona koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi procenjeni iznos javne nabavke.
Članom 61. stav 1. ZJN propisano je da je naručilac dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, dok je stavom 4. tačka 4) istog člana određeno da konkursna dokumentacija shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne nabavke sadrži, između ostalog, i model ugovora.
Odredbama Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, broj 29/2013 i 104/2013; u daljem tekstu: Pravilnik) model ugovora je predviđen kao obavezan element svake konkursne dokumentacije, osim u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrži kreditni zahtev naručioca na osnovu kojeg ponuđač dostavlja svoj model ugovora.
Članom 93. stav 1. ZJN propisano je da naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog proizvođača.
Članom 106. stav 1. tačka 5) ZJN definisani su bitni nedostaci ponude zbog kojih je naručilac dužan da odbije ponudu, ako ista sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
Odredbom člana 107. stav 1. ZJN propisana je dužnost naručioca da u postupku javne nabavke, pošto pregleda i oceni ponude, odbije sve neprihvatljive ponude.
U skladu sa navedenim odredbama ZJN i Pravilnika model ugovora predstavlja sastavni deo konkursne dokumentacije, kojim naručilac definiše predmet ugovora, kao i sve dokumente koji čine sastavni deo ugovora o javnoj nabavci (npr. ponuda, tehničke specifikacije i sl.). Model ugovora sadrži ukupnu cenu dobara, radova ili usluga koji predstavljaju predmet javne nabavke, sa navođenjem šta sve čini cenu i da li je cena fiksna, kao i način i uslove promene cene u skladu objektivnim razlozima koji su određeni u konkursnoj dokumentaciji, odnosno predviđeni posebnim propisima. Dalje, modelom ugovora se definišu obaveze ugovornih strana, kao što su obaveze ponuđača koje se odnose na predmet konkretne javne nabavke (npr. rok isporuke, garantni rok, obaveze ponuđača u toku trajanja garantnog roka itd.), obaveze ponuđača ukoliko u ugovorenom roku ne ispuni svoju ugovornu obavezu, obaveze u pogledu dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja koja se odnose na ispunjenje ugovornih obaveza i sl. Takođe, modelom ugovora se određuju obaveze naručioca u pogledu načina i uslova plaćanja izabranom ponuđaču ugovorene cene, zatim mesto i način izvršenja ili isporuke dobara, obaveze ugovornih strana prilikom primopredaje, prava ugovornih strana u vezi sa raskidom ugovora, način na koji će ugovorne strane rešavati pitanja koja nisu regulisana ugovorom, način rešavanja sporova između ugovornih strana, i dr.
Kada je reč o sadržini ponude, treba imati u vidu da ista mora biti potpuna, jasna i precizna, što znači da, s jedne strane, sadržina ponude mora obuhvatiti sve bitne elemente ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem, odnosno u ponudi moraju biti označeni svi bitni elementi ugovora. To su elementi koji su nužni za datu vrstu ugovora, jer čine njegovu suštinu, te se moraju uneti u ponudu, budući da zahtevaju da se o njima postigne saglasnost između naručioca i ponuđača. S druge strane, sadržina ponude mora biti takva da iz nje naručilac može na pouzdan način da utvrdi da je ona podneta u cilju zaključenja ugovora, a ne u cilju pozivanja na pregovore o pojedinim elementima ugovora, kao i da, eventualno, ne sadrži klauzulu kojom ponuđač zadržava pravo na izvesnu rezervu u pogledu nekog elementa ugovora o javnoj nabavci. Drugim rečima, ponuda mora da izražava ozbiljnu nameru ponuđača da zaključi ugovor određene sadržine.
S obzirom na navedeno, potpisivanje poslednje strane modela ugovora, u skladu sa zahtevom naručioca iz konkursne dokumentacije, predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci.
Stoga je naručilac dužan, imajući u vidu citirane odredbe ZJN, da odbije kao neprihvatljivu ponudu ponuđača koji nije potpisao poslednju stranu modela ugovora, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom,, budući da takva ponuda sadrži nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi njenu stvarnu sadržinu, odnosno sadrži bitne nedostatke u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) ZJN.
Imajući u vidu navedeno, ukoliko je naručilac propustio da predvidi obavezu ponuđača da potpišu poslednju stranu modela ugovora, njihove ponude ne može u stručnoj oceni da iz ovog razloga oceni kao neprihvatljive, ali je potrebno da, pre nego što njihove ponude oceni, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, pozove ponuđače koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se jasno i nedvosmisleno izjasne da su saglasni da u slučaju da im se ugovor dodeli nakon sprovedene stručne ocene ponuda, zaključe ugovor koji je u svemu u skladu sa modelom ugovora iz konkretne konkursne dokumentacije.

2017-10-09T10:08:23+00:00