3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 15. stav (član 76. ZJN/2012)

//3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 15. stav (član 76. ZJN/2012)

Kao dodatni uslovi u smislu člana 76. Zakona o javnim nabavkama mogu se odrediti samo uslovi koji se odnose na ponuđača, odnosno uslovi kojima se određuje potreban nivo kompetentnosti i uspešnosti ponuđača da uzme učešće u postupku predmetne javne nabavke, i kao takvi ne mogu biti određeni kao elementi kriterijuma u smislu člana 84. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Sa druge strane, posebni zahtevi naručioca, u pogledu načina i uslova plaćanja, garantnog roka i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponuda, ne mogu se smatrati dodatnim uslovima za učešće u postupku javne nabavke u smislu odredbe člana 76. Zakona o javnim nabavkama, shodno čemu se isti, ukoliko se odnose na izvršenje konkretnog ugovora o javnoj nabavci, mogu odrediti kao elementi kriterijuma u okviru kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

Obrazloženje:

Članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) propisano je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke. U stavu 4. istog člana ZJN propisano je da naručilac može da odredi i druge dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, posebno ako se odnose na socijalna i ekološka pitanja.

Članom 85. stav 4. ZJN propisano je da uslovi za učešće iz člana 75. i 76. ZJN, ne mogu biti određeni kao elementi kriterijuma. Dakle, imajući u vidu navedene zakonske odredbe nesumnjivo proizilazi da se definisanje dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke propisuje u smislu ispunjenosti uslova koji se tiču kompetentnosti ponuđača da uzmu učešće u predmetnom postupku javne nabavke. Pri tome se u zavisnosti od toga šta predstavlja predmet konkretne javne nabavke, dodatni uslovi u skladu sa ZJN definišu kroz potrebu ispunjenosti finansijskog, poslovnog, tehničkog ili, pak, kadrovskog kapaciteta, ili kao rešavanje socijalnih i ekoloških pitanja.

Odredbama ZJN precizirano je da ni dodatni uslovi za učešće, kao ni obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke koji su definisani u članu 75. ZJN ne mogu biti određeni kao elementi kriterijuma u postupcima javnih nabavki.

Članom 8. stav 1. tačka 9) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, broj 29/13 i 104/13; u daljem tekstu Pravilnik) propisano je da uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži između ostalih i podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslovima pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke, i to zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka i eventualno drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude.

Navedenu odredbu Republička komisija tumači tako da zahtevi naručioca koji se odnose na sadržinu ponude i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke, i bliže definišu prava i obaveze ugovornih strana kroz definisanje elemenata ugovora, ne predstavljaju dodatne uslove za učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki, u smislu člana 76. ZJN. Ovo iz razloga jer je svrha propisivanja dodatnih uslova da se osigura i omogući učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki, u skladu sa specifičnostima predmeta javne nabavke u konkretnim situacijama, i to sa stanovišta mogućnosti i sposobnosti ponuđača da realizuju konkretan ugovor o javnoj nabavci, a koje su u vezi sa njihovom kompetentnošću i uspešnošću kao privredih subjekata.

Stoga, kako kod pomenutih zahteva nije reč o dodatnim uslovima za učešće u postupku javne nabavke u smislu odredbe člana 76. ZJN, već o zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije koji se odnose na sadržinu ponude, na način kako je i napred opisano, i koji na ocenu prihvatljivosti ponude utiču u smislu da se usled njihovog neispunjenja ne može utvrditi bitna sadržina iste, to Republička komisija nalazi da nije protivno odredbama ZJN da se takvi posebni zahtevi naručioca, bez obzira kako ih je u istoj naručilac terminološki označio, odrede i kao elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude (npr. rok isporuke, garantni rok, tekući troškovi i sl.). Naime, imajući u vidu da pomenuti zahtevi naručioca ne predstavljaju dodatne uslove za učešće u postupcima javnih nabavki u smislu odredbe člana 76. ZJN, a s obzirom na to da se isti ne odnose na status i sposobnost ponuđača da uzmu učešće postupku javne nabavke, već na izvršenje ugovora o javnoj nabavci koji bi bio zaključen nakon sprovedenog konkretnog postupka javne nabavke, kao i na bliže definisanje elemenata tog ugovora, to po stavu Republičke komisije nije nedozvoljeno da isti budu određeni kao elementi kriterijuma u okviru kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

U vezi sa iznetim, ukoliko pomenuti posebni zahtevi naručioca budu opredeljeni kao elementi kriterijuma za dodelu ugovora u okviru kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, Republička komisija naročito ukazuje da je naručilac dužan da ima u vidu da se ti posebni zahtevi moraju odnositi na izvršenje ugovora o javnoj nabavci koji treba da se zaključi nakon sprovođenja konkretnog postupka javne nabavke, kao i da iste definiše u svemu u skladu sa odredbom člana 84. stav 2. ZJN, odnosno da ih opiše i vrednuje, isključivo na način koji nije diskriminatorski i koji je u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.

2017-10-09T10:08:23+00:00