3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 14. stav (član 35. stav 1. tačka 1) ZJN/2012)

//3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 14. stav (član 35. stav 1. tačka 1) ZJN/2012)

Zakonski osnov za sprovođenje pregovaračkog postupka primenom člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama postoji samo ukoliko je u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu naručilac na potpun način ispitao sadržinu dostavljenih ponuda i utvrdio sve razloge njihove eventualne neprihvatljivosti u smislu člana 3. stav 1. tačka 33) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje:

Članom 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik RS“, broj 124/12, u daljem tekstu: ZJN) propisano je da naručilac može sprovesti pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda ukoliko u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu dobije sve neprihvatljive ponude pod uslovom da se ne menjaju prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora.

Istom odredbom ZJN je propisano da ako odluči da u pregovarački postupak pozove samo ponuđače koji su učestvovali u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu da dopune svoje ponude tako da ih učine prihvatljivim, naručilac nije dužan da objavi poziv za podnošenje ponuda.

Članom 3. stav 1. tačka 33) ZJN propisano je da status prihvatljive ponude ima ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
Članom 106. ZJN propisano je da bitni nedostaci ponude postoje ako:

  1. ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
  2. ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
  3. ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
  4. je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
  5. ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Članom 3. stav 1. tačka 32) ZJN propisano je da status odgovarajuće ponude ima ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.

Imajući u vidu prethodno citirane zakonske odredbe, Republička komisija konstatuje da član 35. stav 1. tačka 1) ZJN jasno propisuje obavezu naručioca da u novopokrenutom pregovaračkom postupku učesnicima prethodno neuspešno sprovedenog otvorenog, restriktivnog ili kvalifikacionog postupka ili konkurentnog dijaloga omogući da svoje ranije dostavljene ponude, zavisno od utvrđenih nedostataka u njihovoj sadržini, učine prihvatljivim tako što će naknadno dostaviti dodatnu dokumentaciju koja je u tom smislu neophodna.

Iz navedenog nužno proizilazi da se jedan od zakonskih preduslova za pokretanje pregovaračkog postupka primenom člana 35. stav 1. tačka 1) ZJN stiče tek ukoliko u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu naručilac detaljno ispita sadržinu dostavljenih ponuda i utvrdi sve razloge njihove eventualne neprihvatljivosti, a posebno one koji su takve prirode da naknadno mogu biti otklonjeni kroz dopunu već podnetih ponuda. To znači da obaveza utvrđivanja činjeničnog stanja na okolnost razloga neprihvatljivosti razmatarnih ponuda nije iscrpljena ukoliko se u fazi stručne ocene ponuda utvrdi da postoji samo jedan od nedostataka koji ponudu čine neprihvatljivom. Naime, shodno članu 3. stav 1. tačka 33) ZJN, ocena ponude u ovom smislu podrazumeva da kumulativno mora biti utvrđeno potpuno činjenično stanje na okolnost:

  • postojanja jednog ili više bitnih nedostatka u smislu člana 106. ZJN;
  • postojanja jednog ili više nedostataka koji za posledicu imaju njenu ocenu kao neodgovarajuće;
  • postojanja jednog ili više nedostataka koji za posledicu imaju da su ograničena ili uslovljena prava naručioca ili obaveze ponuđača;
  • da li ponuđena cena prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Shodno odredbama čl.105. i 109. ZJN činjenično stanje na okolnost svih utvrđenih razloga neprihatljivosti razmatranih ponuda mora biti na jasan i nedvosmislen način konstatovano u okviru izveštaja o stručnoj oceni ponuda, odnosno u okviru odluke o obustavi postupka javne nabavke kojom se okončava sprovođenje otvorenog, restriktivnog ili kvalifikacionog postupka ili konkurentnog dijaloga.

Ukoliko naručilac ne postupi na napred opisani način, a usledi pokretanje pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda u toku čijeg sprovođenja se utvrdi da jedna ili više ponuda imaju nedostatke koji ih čine neprihvatljivim, pri čemu su u pitanju otklonjivi nedostaci, koji potiču iz prethodno neuspešno sprovedenog otvorenog, restriktivnog ili kvalifikacionog postupka ili konkurentnog dijaloga, to za posledicu ima da je primenjen navedeni postupak javne nabavke iako nisu bili ispunjeni zakonski uslovi za njegovu primenu, koji su u konkretnom slučaju propisani odredbom člana 35. stav 1. tačka 1) ZJN.

2017-10-09T10:08:23+00:00