3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 12. stav (član 17. stav 1. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije)

//3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 12. stav (član 17. stav 1. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije)

U slučaju kada je konkursnom dokumentacijom određena obaveza ponuđača da dostave bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini koja je izražena u procentu od vrednosti ugovora na osnovu člana 17. stav 1. Pravilnika o obaveznim elemetnima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, pod vrednošću ugovora smatra se ukupna cena bez PDV-a ponuđena od strane ponuđača kojem je dodeljen ugovor.

Obrazloženje:

Članom 3. stav 1. tačka 33) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12; u daljem tekstu ZJN) propisano je da je prihvatljiva ponuda ona koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi procenjenu vrednost javne nabavke.

Članom 64. stav 1. ZJN propisano je da se procenjena vrednost iskazuje u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Članom 17. stav 1. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, broj 29/2013 i 104/2013; u daljem tekstu: Pravilnik) predviđeno je da se bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora (15% u slučaju iz člana 83. stav 12. ZJN), pri čemu se uzima u obzir rok trajanja izvršenja ugovora.

Članom 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj84/2004, 86/2004 – ispr, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn.), propisano je, da je porez na dodatu vrednost – PDV, opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, čiji prihod pripada budžetu Republike Srbije.

Kako je članom 3. stav 1. tačka 33) ZJN predviđeno da se ponuda smatra prihvatljivom, između ostalog, i ukoliko ponuđena cena ne prelazi procenjenu vrednost javne nabavke, to se prilikom stručne ocene ponuda ima uzeti u obzir ponuđena cena izražena u dinarima bez PDV, kao jedina uporediva cena u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke koja se, u skladu sa članom 64. stav 1. ZJN, iskazuje u dinarima i bez poreza na dodatu vrednost.

S tim u vezi, Republička komisija je stava da se vrednošću ugovora u smislu člana 17. stav 1. Pravilnika ima smatrati ponuđena cena bez PDV-a, jer je ista merodavna cena i za postupak ocene prihvatljivosti i uporedivosti ponuda.

U prilog ovakvom stavu Republičke komisije govore i odredbe člana 83. st. 12. i 13. ZJN, na koje upućuje član 17. stav 1. Pravilnika, a kojima je izričito predviđena obaveza za naručioca da konursnom dokumetacijom, u slučaju kada predmet javne nabavke nije istovetan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, opredeli dodatno obezbeđenje za ispunjenje ugovorenih obaveza, u određenom procentu od ponuđene cene. Budući da se ponuđenom cenom, u skladu sa citiranim odredbama ZJN i navedenim stavom Republičke komisije, smatra ponuđena cena bez PDV-a, to Republička komisija smatra da se procenat dodatnog obezbeđenja, u svim slučajevima kada je predviđena obaveza dostavljanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla, ima računati u odnosu na ukupnu cenu bez PDV-a ponuđenu od strane ponuđača kojem je dodeljen ugovor, a koja cena se smatra vrednošću ugovora o javnoj nabavci.

2017-10-09T10:08:24+00:00