3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 11. stav (član 3. stav 1. tačka 34) ZJN/2012)

//3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 11. stav (član 3. stav 1. tačka 34) ZJN/2012)

„Cassa sconto- kao popust na ponuđenu cenu u slučaju plaćanja u rokovima kraćim od ugovorenog, ne može se u konkursnoj dokumentaciji predvideti kao element kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, jer isti po svojoj prirodi predstavlja popust na ponuđenu cenu koji nije dozvoljen odredbom člana 3. stav 1. tačka 34. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje:

Članom 3. stav 1. tačka 34) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) propisano je da je popust na ponuđenu cenu metod određivanja cene koji ponuđač može ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, a naručilac taj metod ne može predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma.

Prilikom odabira elemenata kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude u skladu sa članom 85. stav 2. ZJN, naručilac, pored ostalog, mora da pazi i na zakonsko ograničenje propisano u citiranoj odredbi člana 3. stav 1. tačka 34) ZJN. Naime, popust na ponuđenu cenu kao metod određivanja cene ne može biti predviđen u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. S obzirom na to da„cassa sconto“predstavlja popust na ponuđenu cenu koji se obračunava procentualno u odnosu na vrednost robe i odobrava kupcu ukoliko izmiruje svoje novčane obaveze u kraćem roku od prvobitno predviđenog, proizilazi da „cassa sconto“, po svojoj suštini, jeste popust na ponuđenu cenu. Sama metodologija dodele pondera za takav element kriterijuma ne bi bila objektivno proverljiva, što je izričit zahtev odredbe člana 84. stav 3. ZJN, jer se ne bi moglo unapred utvrditi kada će zaista biti izvršeno plaćanje za isporučena dobra, te samim tim ni koliko procenata bi realno trebalo uzeti u obzir prilikom dodele pondera. Dakle, naručilac bi u takvom slučaju dodeljivao pondere iako ne zna da li će se i kada ostvariti okolnost za koju vezuje dodelu pondera (plaćanje u roku koji je kraći od ugovorenog).

Pored navedenog, Republička komisija ukazuje da se suština zabrane korišćenja popusta na ponuđenu cenu kao elementa kriterijuma sastoji u tome što procentualna vrednost popusta nema nikakvog značaja ako se posmatra odvojeno od vrednosti cene na koju se odnosi. Na taj način bi određeni ponuđač mogao da dobije veći broj pondera za procentualno viši popust, iako bi, kada se uzme u obzir ponuđena cena i taj popust, cena postignuta uračunavanjem popusta bila i dalje viša od iste takve cene ponuđača koji je ponudio procentualno niži popust, a taj drugi ponuđač bi dobio manje pondera za popust koji je niži.

Kako je članom 3. stav 1. tačka 34) ZJN izričito propisano da naručilac ne može popust na ponuđenu cenu da predvidi kao element kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, može se zaključiti da bi određivanjem elementa kriterijuma „cassa sconto“- kao popusta na ponuđenu cenu u slučaju plaćanja u rokovima kraćim od ugovorenog, naručilac povredio navedenu zakonsku odredbu.

2017-10-09T10:08:24+00:00