2. Општа седница, 13.05.2013. године – 3. став (члан 35. ЗЈН/2012)

//2. Општа седница, 13.05.2013. године – 3. став (члан 35. ЗЈН/2012)

Чињеница да је у отвореном или у другој фази рестриктивног поступка, који су започети пре 01. априла 2013. године, наручилац добио све неисправне и/или неприхватљиве понуде, не може бити правни основ за спровођење преговарачког поступка из члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) који би био покренут од 01. априла 2013. године.

Образложење:

Чланом 178. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН/2012) одређено је да се тај закон примењује се од 1. априла 2013. године, осим одредби члана 78. тог закона које се примењују од 1. септембра 2013. године.

Чланом 172. став 1. ЗЈН/2012 прописано је да се на поступке јавних набавки започете до дана почетка примене тог закона примењују прописи по којима су започети.

Чланом 35. став 1. тачка 1) ЗЈН/2012 прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.

Из цитиране одредбе члана 35. ЗЈН/2012 произилази да правни основ, односно разлог за примену преговарачког поступка који је уређен том одредбом јесте чињеница да је наручилац, претходно, у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, или конкурентном дијалогу добио све неприхватљиве понуде. Дакле, тај правни основ подразумева стручну оцену понуда у којој ће се у наведеним поступцима оценити да су све поднете понуде неприхватљиве. Појам „прихватљива понуда“ је дефинисан у члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН/2012, и разликује је се од појмова „исправна“ и „прихватљива“ понуда из претходног Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08).

С обзиром на наведено, став Републичке комисије је да поменути правни основ за спровођење преговарачког поступка из члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН/2012 мора да настане од 01. априла 2013. године када је почео да се примењује тај закон. Прецизније, спровођење тог преговарачког поступка је могуће само уколико је наручилац, претходно, применом одредби ЗЈН/2012, од 01. априла 2013. године покренуо и спровео отворени, рестриктивни или квалификациони поступак или конкурентни дијалог и у неком од тих поступака добио све неприхватљиве понуде.

2017-10-09T10:08:24+00:00